fbpx

Zveřejňujeme zápis z veřejného projednání k dopravnímu řešení v Ruské ulici

Naším úkolem bylo zorganizovat veřejné projednání, kde byly představeny tři varianty odlišující se způsobem řešení parkovacích stání a umístěním vzrostlé zeleně. Po představení variant jsme facilitovali následnou diskusi, které se zúčastnilo asi 50 zainteresovaných občanů. Jedním ze závěrů diskuse bylo, že se prověří čtvrtá varianta s podélným parkováním na obou stranách Ruské ulice. Na základě […]

Projednání dopravní koncepce Ruské ulice v Plzni

Veřejné setkání k výstavbě a napojení Finkova pole

Již podruhé se sešli obyvatelé Sedlce, aby diskutovali o plánované výstavbě rodinných domů na Finkově poli a dopravním napojení této lokality. V sálu Lidového domu se sešlo přes sto místních obyvatel, kterých se plánovaná výstavba přímo dotýká. Proběhla velmi živá diskuse a většina přítomných zůstala v Lidovém domě dlouho do večera. Obyvatelé Sedlce mají obavy […]

Projednání dopravní koncepce s obyvateli Starého Plzence

Jak proběhlo veřejné projednání k Papírenskému parku?

Prezentace návrhu studie se konala ve čtvrtek 12. října 2023 v Café Papírna za účasti přibližně osmdesáti občanů. Setkání zahájil úvodním slovem náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Bc. Aleš Tolar. Následně Ing. Jana Pechová PhD. ze Správy veřejného statku města Plzně představila kontext zadání studie na obnovu parku. Poté zpracovatelka studie krajinářská […]

Zveřejňujeme pátý ze série rozhovorů o Papírenském parku s náměstkem primátora

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Bc. Alešem Tolarem, náměstkem primátora města Plzně pro oblast dopravy a životní prostředí Máte nějakou roli nebo odpovědnost ve vztahu k Papírenskému parku? Má role vyplývá z funkce náměstka primátora, přičemž jednou […]

Zveřejňujeme čtvrtý ze série rozhovorů o Papírenském parku se zástupcem developera

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Patrikem Novákem, architektem, prokuristou a společníkem společnosti BC Real Jaký máte vztah k Papírenskému parku?   Areál bývalé papírny je dnes součástí jedné firmy, Nová Papírna a.s., což jsou […]

Zveřejňujeme třetí ze série rozhovorů o Papírenském parku v Plzni

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na městské části Slovany. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na […]

Zveme k diskuzi o plánované proměně prostor v ulici Majakovského

Jak vypadá studie obnovy veřejného prostranství v Majakovského ulici? První plzeňský obvod ji 4. října v 17 hodin představí občanům, a to ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Již druhé plánovací setkání se uskuteční v Bolevecké základní škole, konkrétně v prostorách malé jídelny. V květnu 2023 se uskutečnila diskuse s občany přímo […]

Zveřejňujeme druhý ze série rozhovorů o Papírenském parku

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Dagmar Kaiferovou Svobodovou, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Máte nějakou odpovědnost ve vztahu k Papírenského parku? Odpovědnost úplně napřímo ne, Papírenský park je pro nás každopádně místem, […]

Zveřejňujeme první ze série rozhovorů o Papírenském parku

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Tento první rozhovor byl připraven pro Radniční listy města Plzně (9/2023) a kompletní znění si můžete přečíst i zde.  Rozhovor s krajinářskými architektkami ze Správy veřejného statku města Plzně Ing. Lucií Davídkovou, vedoucí […]

Jaký bude Papírenský park? Přijďte na představení návrhu studie.

Návrh studie bude představen na veřejném projednání, které se koná 12. října od 17 hodin v Café Papírna. Zvána je široká veřejnost. Připravili jsme sérii rozhovorů s lidmi, kteří jsou pro budoucí obnovu parku klíčoví a nebo o něm vědí mnoho zajímavého. 👉🏼Každý týden chceme zveřejnit jeden rozhovor. Můžete se tedy těšit na: ✅12.9. Rozhovor […]

Obyvatelé Sedlce jednali nad dopravním napojením plánované zástavby

Město Starý́ Plzenec řeší plánovanou výstavbu na Finkovo poli v Sedlci a její dopravní napojení. Pro současné obyvatele Sedlce je to významná změna, se kterou řada z nich nesouhlasí. Město chce toto téma s obyvateli projednat a řešit ho společně tak, aby se co nejlépe naplnily jejich potřeby.  Naším úkolem bylo pomoci s přípravou veřejného […]

V dotazníkovém šetření k Papírenskému parku jsme získali 488 odpovědí

Co nejčastěji děláte v Papírenském parku? Co na něm nejvíce oceňujete? Jaké prvky byste v revitalizovaném parku uvítali? To jsou některé z otázek, na něž mohli zájemci odpovídat v právě ukončeném dotazníkovém šetření.  Závěry budou zpracovány během léta a budou předány jako podklad architektům, kteří zpracovávají návrh revitalizace Papírenského parku na Slovanech. Studie bude představena […]

Dopravní koncepce části Starého Plzence

Město Starý Plzenec zve obyvatele jihozápadní části města na setkání ke koncepci dopravy v jihozápadní části města. Obyvatelé si mohou přijít poslechnout, jaké připomínky byly k dopravní koncepci sebrány a jak byly vypořádány. Budou seznámeni s navrhovanou koncepcí, ke které se budou moci vyjádřit. Na setkání bude přítomen zpracovatel dopravní koncepce a získané výstupy budou […]

Startuje dotazníkové šetření k Papírenskému parku

Co nejčastěji děláte v Papírenském parku? Co na něm nejvíce oceňujete? Jaké prvky byste v revitalizovaném parku uvítali? To jsou některé z otázek, na něž mohou lidé odpovídat v právě zahájeném dotazníkovém šetření. Podle jejich přání pak architekti zpracují návrh revitalizace Papírenského parku na Slovanech. Studie bude představena 12. října 2023 v kulturním centru Papírna. Zde bude možné […]

Obnova Papírenského parku v Plzni

Navržené participační aktivity zohledňují význam Papírenského parku nejenom pro čtvrť Slovany, ale také dlouhodobý zájem o tento veřejný prostor ze strany občanských aktéru, developerů i města. Zároveň musíme vycházet z poměrně ojedinělé situace, kdy dotčená veřejnost nemá každodenní přístup do řešeného prostoru, který je dlouhodobě nepřístupný. Ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem návrhu obnovy Papírenského […]

Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského v Plzni

Před cca deseti lety zpracovávala pro toto území projekt Správa veřejného statku města Plzně, ale na realizaci nebyly uvolněné finance. Výše uvedený projekt je zapotřebí aktualizovat a přizpůsobit současným potřebám a požadavkům občanů. Rovněž je nutné aktualizovat i dendrologický průzkum. Výsledkem bude revitalizace prostoru jako celku, spočívající v návrhu cestních sítí, odpočinkových ploch, herních ploch pro […]

Zveme k diskusi o budoucnosti veřejné dopravy v Plzni. Přijďte 8.března od 17 hod do Moving station

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST VEŘEJNÉ DOPRAVY spojenou s představením Generelu veřejné dopravy města Plzně Kdy: 8.3.2023 od 17 hod Kde: setkání se konají v prostorách Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Město Plzeň připravuje dopravní plán s výhledem do roku 2040 tzv. Generel veřejné dopravy, který bude mít potenciál usměrňovat v dlouhodobém výhledu […]

Zveme k diskusi o budoucnosti cyklodopravy v Plzni. Přijďte 8. února od 17 hod do Moving station

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST CYKLODOPRAVY a pomozte vytvořit Generel cyklodopravy Kdy: 8. února od 17 do 19 hod Kde: Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň Využíváte v Plzni kolo jako dopravní prostředek? Zajímá vás, jak je naplánován rozvoj cyklodopravy v Plzni? Přijďte připomínkovat strategický dokument, který ovlivní dopravu v Plzni na další […]

Zveřejňujeme Analýzu participace v Plzni

Zkušenosti se zapojováním občanů do rozhodování o rozvoji města mapuje nový dokument Analýza participace v Plzni. Vznik Analýzy participace v Plzni byl iniciován naší organizací Centrem pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s výzkumným týmem Katedry Antropologie FF ZČU v Plzni. Dokument zpracovává výsledky tzv. kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech s vybranými informátory, v […]

Jak vnímají Plzeňáci kulturu v Plzni?

V uplynulých měsících jsme se mezi dalšími aktivitami zabývali také průzkumem názorů Plzeňáků na kulturní dění v Plzni. Od května 2021 do letošního srpna se nám podařilo nasbírat přes tisíc dotazníků z celé Plzně od studentů, dospělých i seniorů. Ptali jsme se, jak často lidé navštěvují kulturní akce, co se jim v Plzni líbí nebo […]

Analýza participace v Plzni

Analýza participace v Plzni je jedním z výstupů projektu „Podpora participace v Plzni“, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska, doba trvání projektu je od 1.10. 2019 do 31.3.2023. Usilujeme o rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo […]

Horní Slavkov plánuje revitalizaci sídliště

Sobotu po svatém Martinovi jsme strávili s obyvateli sídliště v Horním Slavkově. Společně s nimi jsme zkoumali možnosti vylepšení prostranství okolo jejich domů. Na procházce s architekty a při diskusi u kávy a čaje jsme s nimi řešili, jaká jsou jejich přání a trápení. Architekti a vedení města představovali své úvahy o cestách, kterými je možné se při úpravách […]

Revitalizace severní části sídliště Horní Slavkov

V roce 2022 se pro řešenou lokalitu připravuje zpracování architektonické studie, která bude navrhovat konkrétní úpravy a návrhy na změny. Aby tyto úpravy co nejlépe odpovídaly potřebám místních obyvatel, rozhodlo se vedení města uspořádat dotazníkové šetření a následně setkání architektů s obyvateli bytových domů v řešeném území. Zjištění šetření a výstupy setkání s veřejností budou […]

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

které se koná 12. října 2022 od 14:30 do 16:30 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Na setkání bude představena nově zpracovávaná Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje […]

Jak proběhla diskuse k cyklogenerelu města Plzně? Zveřejněn je zápis ze setkání.

Přečtěte si zápis ze setkání  ZDE. Jsme rádi, že město přijalo naši nabídku ke spolupráci na přípravě a projednávání důležitých strategických dokumentů týkajících se veřejné dopravy a cyklodopravy a otevřelo je veřejnosti, a to na začátku přípravy dokumentů. Termín dalšího setkání, kde bude představen návrh cyklogenerelu se bude konat na podzim roku 2022. Všechny účastníky, […]

Zveme k diskusi o budoucnosti cyklodopravy v Plzni. Přijďte 24.května od 17 hod do Moving station.

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST CYKLODOPRAVY a pomozte vytvořit Generel cyklodopravy Kdy: 24. května od 17 do 19 hod. Kde: Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň Využíváte v Plzni kolo jako dopravní prostředek? Jak se Vám jezdí? Nejste spokojeni? Máte návrhy ke zlepšení? Co by se muselo změnit, abyste začali jezdit do práce […]

Jak proběhly diskuse o veřejné dopravě?

Během března a v prvním dubnovém týdnu proběhlo deset workshopů se skupinami žáků základních škol a studentů středních škol, setkání s řediteli škol a rodiči, setkání se zástupci velkých zaměstnavatelů a na závěr proběhla diskuse se širokou veřejností, zájem o diskuse byl značný, všech diskusí se účastnilo celkem přibližně 300 diskutujících. Společným jmenovatelem všech diskusí […]

Názorový průzkum - spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni

Předmětem šetření byly názory plzeňské veřejnosti na spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni, silné a slabé stránky nabídky kulturních produktů (jaká z kulturních akcí plzeňskou veřejnost nejvíce oslovila, dostatek, resp. nedostatek kulturní nabídky apod.), zájem o kulturní aktivity, příčiny snížení zájmu o kulturní akce v souvislosti s pandemií covidu-19, dostupnost kulturních akcí (finanční, časové a […]

Zveme k diskusi o veřejné dopravě v Plzni. Přijďte 6.4. od 17 hod do Moving station

Jak jste ne/spokojeni s veřejnou dopravou? Co by se muselo změnit, abyste více využívali veřejnou dopravu? Využili byste při cestách po Plzni vlak nebo příměstské autobusy? Nejste spokojení a máte návrhy ke zlepšení? Přijďte diskutovat na následující setkání: Veřejná doprava  Kdy: 6.4. 2022 od 17 do 19 hod Kde: setkání se konají v prostorách Moving […]

Podpora participace v Plzni

Vycházeli jsme i z našich dlouholetých zkušeností, že účast veřejnosti při plánování veřejných prostranství je v Plzni poměrně zavedená a existuje již nespočet příkladů. Méně zkušeností je s účastí veřejnosti při tvorbě koncepčních dokumentů města. Prvním krokem v projektu bude tedy zpracování analýzy. Poté budeme společně s otevřeně pojatou pracovní skupinou hledat i odpovědi, jak […]

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

které se koná 21. února 2022 od 14:30 do 18:00 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň.   Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Jak se Vám učí ekologická výchova ve Vaší škole/školce? Jakou další podporu byste potřebovali?   Jaké oblasti vnímáte jako […]

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představilo první výsledky analýzy současného stavu participace v Plzni

Ve středu 1.12. proběhlo v Moving Station pracovní setkání zástupců města a neziskového sektoru, kteří se zabývají místním rozvojem. Cílem bylo konzultovat otázky týkající se stavu participace v Plzni. Jednání se zúčastnili například náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová nebo zahradní […]

Centrum pro komunitní práci západní Čechy spouští analýzu participace v Plzni

Praha, Brno a Ostrava v posledních letech stále častěji vyzývají své občany, aby se zapojili do plánování významných rozhodnutí nebo se podíleli na vytváření strategických dokumentů. Význam občanské participace roste, města zřizují samostatná pracoviště, kde odborníci iniciují projekty pro větší zapojení veřejnosti při rozhodování o budoucích projektech. Po třiceti letech, kdy se participace stala součástí […]

Analýza subpolitického rozhodování v Plzni

Tato studie je součástí tříletého projektu Plzeň – město (politické) kultury, který měl za cíl podpořit účast občanů v širším spektru rozhodnutí a postupně směřovat k zavedení prvků participativní demokracie do běžné rozhodovací a plánovací praxe v Plzni. Analýza je zaměřena na tři kazuistiky – případy obrany veřejného zájmu ve městě Plzni. Snaží se na […]

Zapojení veřejnosti do obnovy Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

V roce 2015 jsme začali připravovat jednotlivé projektové aktivity a o rok později jsme se pustili do výběru případných kandidátů pro spolupráci, z nějž vzešlo úctyhodných 17 partnerů, kteří se pak na projektu aktivně podíleli. Centrum pro komunitní práci při zapojování veřejnosti velmi úzce spolupracovalo s pracovníky Městského úřadu Rokycany. Některé aktivity iniciovalo a organizovalo […]

Kampus snů – plánování koncepce kampusu univerzitního areálu Západočeské univerzity

Potřebné informace jsme získávali prostřednictvím následujících projektových aktivit: Pocitová mapa (prosinec 2017 – únor 2018) Dotazníkové šetření (březen 2018) Workshopy se studenty (duben 2018) Workshopy se zaměstnanci (květen 2018) Snažili jsme se zapojit všechny skupiny uživatelů. Cílem bylo získat informace od všech, kdo v kampusu tráví čas. Jednotlivé projektové aktivity na sebe navazovaly, prohlubovaly diskuzi a […]

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko na období 2020–2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios na období 2020–2027

Kreativní komunitní plánování

Publikace obsahuje shrnutí výstupů projektu „Kreativní komunitní plánování – síť evropských občanů“ a popis tvůrčí metody zapojování veřejnosti – tzv. Future City Game (Hraměsto budoucnosti). Úvodní část publikace tvoří informace o projektu Kreativní komunitní plánování – síť evropských občanů. Následuje část věnovaná významu zapojování veřejnosti a roli kreativity v plánování rozvoje měst. V ní je […]

Účast veřejnosti, proč a jak?

Zapojování veřejnosti

Nabízíme odborné vedení při zapojení obyvatel do řešení konkrétních problémů daného místa, obce nebo regionu. Může se jednat o obecní náves, městský park, strategii řešení odpadu, dopravy nebo městský rozpočet.  Jsme přesvědčeni, že neexistuje veřejné téma, které by nebylo možné s veřejností konzultovat. Myslíme si, že s občany je třeba neustále hledat shodu či kompromis, […]

Jak proběhlo představení studie na obnovu části sídliště Bory

Dne 8. října 2019 byla představena studie na obnovu části sídliště Bory, zúčastnilo se přibližně devadesát obyvatel ulic Mandlova 1-23, Heyrovského 46-54 a Luďka Pika 1-15. Po představení studie autorským týmem následovala diskuse. Nejvíce se místní zajímali o zeleň a navýšení stavu parkovacích míst. Získané připomínky budou sloužit k další projektové přípravě. Správa veřejného statku […]

Projednání studie na obnovu části sídliště Bory

Po představení studie autorským týmem následovala diskuse. Nejvíce se místní zajímali o zeleň a navýšení stavu parkovacích míst. Získané připomínky budou sloužit k další projektové přípravě.

Pozvánka na představení návrhu studie na obnovu části sídliště Bory

V úterý 8. října 2019 od 17.00 do 19.30 hodin proběhne v 11. Školní jídelně Plzeň (Baarova 31) představení architektonické studie, která navrhuje upravit dopravu, zeleň a parkování v části sídliště Bory. Zváni jsou obyvatelé ulic Mandlova 1-23, Heyrovského 46-54 a Luďka Pika 1-15.  Po představení studie autorským týmem bude následovat moderovaná diskuse. Získané připomínky budou sloužit […]

Architektonická soutěž ve Starém Plzenci

Zapojení veřejnosti proběhlo postupnou realizací následujících kroků: Informační kampaň Průběžný sběr podnětů od veřejnosti Shrnutí zjištění z již proběhlého průzkumu z roku 2015 Workshopy se žáky základní školy Moderace jednání pracovní skupiny Moderace setkání se zástupci spolků Moderace a organizace veřejného setkání Shrnutí výstupů pro zadání architektonické soutěže

Program rozvoje města Stříbra 2016–2023

Program rozvoje města Plasy 2015

   

Zapojení veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni

Vzhledem k tomu, že sousední  území je tzv. Zemník nebo-li první plzeňský Park na přání, bylo žádoucí plánovat využití lokality společně s místními občany. V první části plánování v říjnu 2016 se občané spolu s krajinářskými architekty a organizátory zúčastnili okružní cesty po „Podzemníku“. V několika zastávkách si prošli celé území budoucího parku. Po celou […]

Jak proběhlo druhé plánovací setkání k území bývalého BMX hřiště na Košutce?

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konalo druhé plánovací setkání s občany, kde se diskutovalo o tom, jak Park na přání Zemník rozšířit o plochu zrušeného BMX hřiště. Setkání v bývalé škole v Krašovské ulici se zúčastnilo kolem třiceti lidí, kteří bydlí v nejbližším okolí a park a přilehlé území velmi dobře znají, protože je povětšinou využívají ke […]

Analýza komunikace a spolupráce města s občany

Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko 2015–2020

Lochotínský park v Plzni

Lochotínský park jako nejstarší park města má pro Plzeňany mimořádný význam, o plánované revitalizaci se často psalo v tisku. Veřejnost byla přizvána do diskuze tehdy běžnými prostředky: občané dostali do schránky pozvánku, v obytných domech, na školách, v knihovnách i tramvajích visely informační plakátky, a to nejen v blízkosti samotného parku, ale i v centru […]

Park na přání - Zemník na Košutce

Hledání místa Projekt Park na přání byl zahájen v únoru 2001. Správa veřejného statku tehdy společně s představiteli jednotlivých plzeňských obvodů vybrala pět míst, která vyhodnotila jako nejvhodnější pro záměr zřídit nový městský park. Rozběhla se rozsáhlá informační kampaň. Periodika jednotlivých obvodů zveřejnila informace o projektu, plzeňské domácnosti obdržely letáček s dotazníkem. O parku na přání […]