fbpx

Kreativní komunitní plánování

Publikace obsahuje shrnutí výstupů projektu „Kreativní komunitní plánování – síť evropských občanů“ a popis tvůrčí metody zapojování veřejnosti – tzv. Future City Game (Hraměsto budoucnosti). Úvodní část publikace tvoří informace o projektu Kreativní komunitní plánování – síť evropských občanů. Následuje část věnovaná významu zapojování veřejnosti a roli kreativity v plánování rozvoje měst. V ní je představen mezinárodní projekt „Kreativní města“ organizace British Council, jehož je metoda Future City Game (FCG) součástí, a činnost českých partnerů tohoto projektu   (Centra pro komunitní práci a organizace Pro-Culture / Otevřená společnost, o. p. s.). Závěry z této části potvrzují, že role občanů ve věcech veřejných a kreativní přístup ve všech odvětvích života představují klíčové faktory rozvoje měst. Poslední a nejobsáhlejší část publikace tvoří popis metody FCG, jejího vývoje, možnosti využití a příklady úspěšných her a jejich ocenění. Uvádíme zde také stručné shrnutí diskuzí z mezinárodní konference Kreativní komunitní plánování, která se konala v Plzni v roce 2009. Diskuze se týkaly především výzev a doporučení při využívání metody FCG. Podrobné výstupy z konference včetně prezentací mezinárodních účastníků, fotografií, videa a seznamu uskutečněných her z jednotlivých zemí naleznete na stránkách konfrence.