fbpx

Analýza komunikace a spolupráce města s občany

  • Termín realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
  • Místo realizace: Plzeňský kraj
  • města Horažďovice, Nepomuk a Stod

Cílem projektu KOMPAS – komunikace a participace samozřejmostí bylo pomoci třem obcím Plzeňského kraje zlepšit komunikaci a spolupráci s občany a posílit prvky participativní demokracie v komunálním rozhodování a plánování.
V rámci projektu jsme analyzovali stávající komunikaci partnerských měst s veřejností. Analýza proběhla ve všech zapojených městech podobně, pracovalo se se třemi zdroji informací: strukturovanými rozhovory s vybranými osobnostmi města, které se intenzivně účastní veřejného, kulturního nebo společenského života; výsledky dotazníků, které byly otištěny v městském zpravodaji; a konečně i s expertním pohledem zpracovatelů. Analýza se stala podkladem pro další spolupráci, její výsledky vedly k nové podobě městských zpravodajů, aktualizaci webových stránek a zřízení městských facebookových účtů. Na závěr byly dosavadní zkušenosti získané během realizace projektu v jednotlivých městech shrnuty do dokumentu Strategie komunikace města s veřejností, který byl v každém městě projednán s městskými zastupiteli a upraven podle jejich připomínek. Vytvořená strategie stanovuje závazné postupy, které bude město do budoucna používat při komunikaci s veřejností.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Fond pro nestátní neziskové organizace - www.fondnno.cz EHP a Norské fondy - www.eeagrants.cz

kontakt