fbpx

Analýza subpolitického rozhodování v Plzni

Tato studie je součástí tříletého projektu Plzeň – město (politické) kultury, který měl za cíl podpořit účast občanů v širším spektru rozhodnutí a postupně směřovat k zavedení prvků participativní demokracie do běžné rozhodovací a plánovací praxe v Plzni.

Analýza je zaměřena na tři kazuistiky – případy obrany veřejného zájmu ve městě Plzni. Snaží se na základě analýzy těchto konkrétních případů pojmenovat jejich společné rysy – jak vypadá zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů? S jakými překážkami či pobídkami se aktivní veřejnost setkává? Jakým způsobem lze na základě těchto charakteristik popsat místní politickou kulturu? První kazuistikou je postup veřejného podniku Plzeňské dopravní podniky vůči námitkám organizací chránících své klienty před exekutory. Druhým případem je postup města a městem vlastněného podniku Plzeňská teplárenská vůči námitkám občanských iniciativ bojujících proti výstavbě spalovny v Chotíkově. Třetím případem je postup vedení města ve věci referenda o výstavbě OC Corso na místě Domu kultury.

Zpracování studie bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci EHP fondů. Fond pro nestátní
neziskové organizace - www.fondnno.cz, EHP a Norské fondy - www.eeagrants.cz