fbpx

Zveřejňujeme zápis z veřejného projednání k dopravnímu řešení v Ruské ulici

Naším úkolem bylo zorganizovat veřejné projednání, kde byly představeny tři varianty odlišující se způsobem řešení parkovacích stání a umístěním vzrostlé zeleně. Po představení variant jsme facilitovali následnou diskusi, které se zúčastnilo asi 50 zainteresovaných občanů. Jedním ze závěrů diskuse bylo, že se prověří čtvrtá varianta s podélným parkováním na obou stranách Ruské ulice. Na základě […]

Jak proběhlo veřejné projednání k Papírenskému parku?

Prezentace návrhu studie se konala ve čtvrtek 12. října 2023 v Café Papírna za účasti přibližně osmdesáti občanů. Setkání zahájil úvodním slovem náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Bc. Aleš Tolar. Následně Ing. Jana Pechová PhD. ze Správy veřejného statku města Plzně představila kontext zadání studie na obnovu parku. Poté zpracovatelka studie krajinářská […]

Zveřejňujeme pátý ze série rozhovorů o Papírenském parku s náměstkem primátora

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Bc. Alešem Tolarem, náměstkem primátora města Plzně pro oblast dopravy a životní prostředí Máte nějakou roli nebo odpovědnost ve vztahu k Papírenskému parku? Má role vyplývá z funkce náměstka primátora, přičemž jednou […]

Zveřejňujeme čtvrtý ze série rozhovorů o Papírenském parku se zástupcem developera

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Patrikem Novákem, architektem, prokuristou a společníkem společnosti BC Real Jaký máte vztah k Papírenskému parku?   Areál bývalé papírny je dnes součástí jedné firmy, Nová Papírna a.s., což jsou […]

Zveřejňujeme třetí ze série rozhovorů o Papírenském parku v Plzni

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na městské části Slovany. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na […]

Zveřejňujeme druhý ze série rozhovorů o Papírenském parku

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Dagmar Kaiferovou Svobodovou, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Máte nějakou odpovědnost ve vztahu k Papírenského parku? Odpovědnost úplně napřímo ne, Papírenský park je pro nás každopádně místem, […]

Zveřejňujeme první ze série rozhovorů o Papírenském parku

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Tento první rozhovor byl připraven pro Radniční listy města Plzně (9/2023) a kompletní znění si můžete přečíst i zde.  Rozhovor s krajinářskými architektkami ze Správy veřejného statku města Plzně Ing. Lucií Davídkovou, vedoucí […]

V dotazníkovém šetření k Papírenskému parku jsme získali 488 odpovědí

Co nejčastěji děláte v Papírenském parku? Co na něm nejvíce oceňujete? Jaké prvky byste v revitalizovaném parku uvítali? To jsou některé z otázek, na něž mohli zájemci odpovídat v právě ukončeném dotazníkovém šetření.  Závěry budou zpracovány během léta a budou předány jako podklad architektům, kteří zpracovávají návrh revitalizace Papírenského parku na Slovanech. Studie bude představena […]

Dopravní koncepce části Starého Plzence

Město Starý Plzenec zve obyvatele jihozápadní části města na setkání ke koncepci dopravy v jihozápadní části města. Obyvatelé si mohou přijít poslechnout, jaké připomínky byly k dopravní koncepci sebrány a jak byly vypořádány. Budou seznámeni s navrhovanou koncepcí, ke které se budou moci vyjádřit. Na setkání bude přítomen zpracovatel dopravní koncepce a získané výstupy budou […]

Obnova Papírenského parku v Plzni

Navržené participační aktivity zohledňují význam Papírenského parku nejenom pro čtvrť Slovany, ale také dlouhodobý zájem o tento veřejný prostor ze strany občanských aktéru, developerů i města. Zároveň musíme vycházet z poměrně ojedinělé situace, kdy dotčená veřejnost nemá každodenní přístup do řešeného prostoru, který je dlouhodobě nepřístupný. Ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem návrhu obnovy Papírenského […]

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představilo první výsledky analýzy současného stavu participace v Plzni

Ve středu 1.12. proběhlo v Moving Station pracovní setkání zástupců města a neziskového sektoru, kteří se zabývají místním rozvojem. Cílem bylo konzultovat otázky týkající se stavu participace v Plzni. Jednání se zúčastnili například náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová nebo zahradní […]

Analýza subpolitického rozhodování v Plzni

Tato studie je součástí tříletého projektu Plzeň – město (politické) kultury, který měl za cíl podpořit účast občanů v širším spektru rozhodnutí a postupně směřovat k zavedení prvků participativní demokracie do běžné rozhodovací a plánovací praxe v Plzni. Analýza je zaměřena na tři kazuistiky – případy obrany veřejného zájmu ve městě Plzni. Snaží se na […]