fbpx

Zapojujeme veřejnost do diskuze o rozvoji měst a obcí. Podporujeme poskytovatele sociálních služeb při jejich práci pro občany v tíživých situacích.

Více o nás

aktuality

Jak proběhlo veřejné projednání k Papírenskému parku?

23. 10. 2023

Prezentace návrhu studie se konala ve čtvrtek 12. října 2023 v Café Papírna za účasti přibližně osmdesáti občanů. Setkání zahájil úvodním slovem náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Bc. Aleš Tolar. Následně Ing. Jana Pechová PhD. ze Správy veřejného statku města Plzně představila kontext zadání studie na obnovu parku. Poté zpracovatelka studie krajinářská

více...

Zveřejňujeme pátý ze série rozhovorů o Papírenském parku s náměstkem primátora

5. 10. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Bc. Alešem Tolarem, náměstkem primátora města Plzně pro oblast dopravy a životní prostředí Máte nějakou roli nebo odpovědnost ve vztahu k Papírenskému parku? Má role vyplývá z funkce náměstka primátora, přičemž jednou

více...

Zveřejňujeme čtvrtý ze série rozhovorů o Papírenském parku se zástupcem developera

3. 10. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Patrikem Novákem, architektem, prokuristou a společníkem společnosti BC Real Jaký máte vztah k Papírenskému parku?   Areál bývalé papírny je dnes součástí jedné firmy, Nová Papírna a.s., což jsou

více...
další novinky

služby

Zapojování veřejnosti

Od roku 1998 pomáháme obcím usilujícím o transparentnost zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak obcím, městům a regionům, aby při plánování postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí záměry a strategické dokumenty s občany.

Strategické plánování organizací

Jsme tu pro neziskové organizace a další instituce, abychom podporovali jejich rozvoj a profesionalizaci, od strategického plánování po projektové poradenství.

Strategické plánování obcí a regionů

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, mikroregiony a místními akčními skupinami při vytváření strategických dokumentů. Snažíme se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor pro diskuzi o rozvoji obcí i regionů a přizvat ji k přípravě strategických dokumentů.

Komunitní plánování sociálních služeb

Již od roku 2005 spolupracujeme s obcemi a mikroregiony v Plzeňském kraji na plánování a rozvoji sociálních služeb, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Komunitním plánováním propojujeme všechny, kdo v sociální oblasti působí – od poskytovatelů sociálních služeb přes jejich uživatele a zástupce obcí až po širokou veřejnost.

Evaluace

Pomůžeme Vám s posouzením dopadů vašeho projektu nebo činnosti. Evaluace nabízíme pro oblasti, v nichž dlouhodobě působíme a jejichž fungování velmi dobře známe.

Dotační poradenství

Obcím, veřejným subjektům, podnikatelům a neziskovým organizacím nabízíme komplexní dotační management a podporu při realizaci projektu, od jeho přípravy až k závěrečné zprávě.

Dostupné bydlení

Věnujeme se problematice dostupného bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné součásti prevence sociálního vyloučení.

Občanské vzdělávání

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti a uznávali demokratické hodnoty, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

projekty

Dopady místního akčního plánování vzdělávání na Broumovsku

 • Termín realizace: červen 2022 – říjen 2023
 • Místo realizace: ORP Broumov

Místní akční plány vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tzv. MAP) se na Broumovsku stejně jako ve většině regionů Česka realizují již několik let. Po 6 letech jejich naplňování se přistoupilo k podrobnějšímu zhodnocení jejich dlouhodobých dopadů. Z tohoto důvodu jsme byli osloveni místní akční skupinou, která tento proces realizuje, abychom zpracovali jeho evaluaci.

Projednání dopravní koncepce s obyvateli Starého Plzence

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Starý Plzenec

Město Starý Plzenec se rozhodlo koncepčně řešit dopravní problematiku jihozápadní části města. S ohledem na to, že doprava výrazně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, bylo rozhodnuto umožnit obyvatelům se do zpracování této koncepce zapojit, aby opatření co nejlépe naplňovala jejich potřeby. My jsme pomáhali s projednání návrhu koncepce a získaných připomínek s veřejností a se zpracovatelem dopravní koncepce.

Kvalitnější služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

 • Termín realizace: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
 • Místo realizace: Okresy Domažlice a Klatovy

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění péče a služeb pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny prostřednictvím zavedení a ověření inovativních nástrojů k aktivizaci, edukaci a efektivní spolupráci subjektů zapojených do péče o tyto rodiny.

Komunitní centrum města Nepomuk

 • Termín realizace: 2021-2026
 • Místo realizace: Nepomuk

Od dubna 2021 pomáháme městu Nepomuk s administrací projektu, známého pod názvem Do Fénixu s důvěrou.

Díky tomu vzniklo ve městě komunitní centrum podporující široké spektrum obyvatel Nepomucka. První projekt byl zaměřen zejména na pomoc osobám se ztíženými podmínkami, jako jsou například senioři nebo pečující osoby. Druhý projekt, jehož realizace začala v červenci 2023, nabízí aktivity a služby pro děti, mládež a rodiny. Nabídka konkrétních aktivit a služeb projektu je pravidelně aktualizována nejen na webových stránkách, ale i sociálních sítích a těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti.

Oba zmíněné projekty byly podpořeny z dotačních programů MPSV.

Strategické plánování pro Alliance Française de Plzeň

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň

V průběhu června 2023 jsme vedli strategické plánování pro neziskovou organizaci - Alliance Française de Plzeň. AF působí v Plzni dlouhodobě, má široký okruh příznivců a příznivkyň, dobrovolníků a dobrovolnic nebo studentů a studentek jazykových kurzů.AF je ale také organizátorem již zavedených kulturních událostí jako Bonjour Plzeň!, Dny Frankofonie apod.
Strategický plán jsme zpracovávali za účasti širokého týmu složeného z vedení organizace, výboru a dobrovolníků. Tématem bylo zvýšení kvality poskytovaných jazykových kurzů, ale také jak zajistit udržitelnost pro rozsáhlé komunitní a kulturní aktivity.
Doprovodné foto z aktivit Alliance Française de Plzeň.

Strategické plánování pro Ranou péči Kuk, z.s.

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň

Strategické plánování organizace jsme vedli již potřetí. Vzhledem k tomu, že došlo k obměně týmu, tak jsme v roce 2023 zpracovávali na společném dvoudenním setkání zcela nový strategický plán s důrazem na zajištění finanční udržitelnosti, propagaci a kvalitu poskytované služby.

Raná péče Kuk je zaměřená na rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Poradci pomáhají rodinám, aby se dokázaly co nejlépe vypořádat se svou těžkou situací. Služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Poradci nabízí odborné rady, informace, kontakty na odborníky a instruktáž, jak správně své dítě rozvíjet. Cílem je, aby celá rodina žila co nejběžnějším způsobem života. Služba je určena pro rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let v Plzeňském a Karlovarském kraji.

další projekty