fbpx

Zapojujeme veřejnost do diskuze o rozvoji měst a obcí. Podporujeme poskytovatele sociálních služeb při jejich práci pro občany v tíživých situacích.

Více o nás

aktuality

dotaznik k nazorovemu pruzkumu jak se vam zije ve Starem Plzenci

Názorový průzkum k Programu rozvoje Starého Plzence a Sedlce

10. 7. 2024

Na konci letošního roku skončí platnost Programu rozvoje města Starý Plzenec a obce Sedlec, který byl zpracován v roce 2017. Je načase zhodnotit nakolik se podařil naplnit, co ještě zbývá udělat a stanovit si priority do dalších let. Proto se začala připravovat jeho aktualizace. Aktualizaci zpracovává s vedením města Regionální rozvojová agentura, která nás požádala

více...

Město Plzeň pokračuje s projektovou přípravou Papírenského parku

26. 6. 2024

Papírenský park je zatím soukromým majetkem a donedávna nebyl příliš udržován. Město Plzeň má v dlouhodobé výpůjčce část parku, o kterou se stará a zároveň plánuje obyvatelům celý park zpřístupnit a proměnit ho v kvalitní městský veřejný prostor. Prvním krokem financovaným městem byl úklid celého parku a zajištění nebezpečných dřevin. Poté Správa veřejného statku města

více...

Zveřejňujeme zápis z veřejného projednání k dopravnímu řešení v Ruské ulici

12. 4. 2024

Naším úkolem bylo zorganizovat veřejné projednání, kde byly představeny tři varianty odlišující se způsobem řešení parkovacích stání a umístěním vzrostlé zeleně. Po představení variant jsme facilitovali následnou diskusi, které se zúčastnilo asi 50 zainteresovaných občanů. Jedním ze závěrů diskuse bylo, že se prověří čtvrtá varianta s podélným parkováním na obou stranách Ruské ulice. Na základě

více...
další novinky

služby

Zapojování veřejnosti

Od roku 1998 pomáháme obcím usilujícím o transparentnost zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak obcím, městům a regionům, aby při plánování postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí záměry a strategické dokumenty s občany.

Strategické plánování organizací

Jsme tu pro neziskové organizace a další instituce, abychom podporovali jejich rozvoj a profesionalizaci, od strategického plánování po projektové poradenství.

Strategické plánování obcí a regionů

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, mikroregiony a místními akčními skupinami při vytváření strategických dokumentů. Snažíme se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor pro diskuzi o rozvoji obcí i regionů a přizvat ji k přípravě strategických dokumentů.

Komunitní plánování sociálních služeb

Již od roku 2005 spolupracujeme s obcemi a mikroregiony v Plzeňském kraji na plánování a rozvoji sociálních služeb, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Komunitním plánováním propojujeme všechny, kdo v sociální oblasti působí – od poskytovatelů sociálních služeb přes jejich uživatele a zástupce obcí až po širokou veřejnost.

Evaluace

Pomůžeme Vám s posouzením dopadů vašeho projektu nebo činnosti. Evaluace nabízíme pro oblasti, v nichž dlouhodobě působíme a jejichž fungování velmi dobře známe.

Dotační poradenství

Obcím, veřejným subjektům, podnikatelům a neziskovým organizacím nabízíme komplexní dotační management a podporu při realizaci projektu, od jeho přípravy až k závěrečné zprávě.

Dostupné bydlení

Věnujeme se problematice dostupného bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné součásti prevence sociálního vyloučení.

Občanské vzdělávání

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti a uznávali demokratické hodnoty, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

projekty

Projednání dopravní koncepce Ruské ulice v Plzni

 • Termín realizace: 2024
 • Místo realizace: Plzeň

Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 2 - Slovany se rozhodly koncepčně řešit dopravní problematiku v části Ruské ulice v Plzni (v úseku od ulice Kapitána Jaroše po ulici Strnadovu).

Naším úkolem bylo zorganizovat veřejné projednání, kde byly představeny tři varianty řešení, které se odlišují způsobem řešení parkovacích stání a umístěním vzrostlé zeleně. Po představení variant jsme facilitovali následnou diskusi, které se zúčastnilo asi 50 zainteresovaných občanů.

Jedním ze závěrů diskuse bylo, že se prověří čtvrtá varianta s podélným parkováním na obou stranách Ruské ulice. Na základě toho se zpracují podklady pro Radu MO 2 – Slovany a ta rozhodne o variantě, která bude dopracována do projektové dokumentace a zrealizována. O finální variantě se rozhodně do konce června 2024. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách městského obvodu a v zářijovém obvodním zpravodaji městského obvodu Plzeň MO Plzeň – Slovany.

Studie bude po dopracování zveřejněna na webových stránkách SVSMP, města Plzně a v papírové podobě bude k nahlédnutí na Správě veřejného statku města Plzně. Zápis z jednání je níže ke stažení.

Dopady Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku

 • Termín realizace: červen 2022 – říjen 2023
 • Místo realizace: ORP Broumov

Místní akční plány vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tzv. MAP) se na Broumovsku stejně jako ve většině regionů Česka realizují již několik let. Po 6 letech jejich naplňování se přistoupilo k podrobnějšímu zhodnocení jejich dlouhodobých dopadů. Z tohoto důvodu jsme byli osloveni místní akční skupinou, která tento proces realizuje, abychom zpracovali jeho evaluaci.

Projednání dopravní koncepce s obyvateli Starého Plzence

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Starý Plzenec

Město Starý Plzenec se rozhodlo koncepčně řešit dopravní problematiku jihozápadní části města. S ohledem na to, že doprava výrazně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, bylo rozhodnuto umožnit obyvatelům se do zpracování této koncepce zapojit, aby opatření co nejlépe naplňovala jejich potřeby. My jsme pomáhali s projednání návrhu koncepce a získaných připomínek s veřejností a se zpracovatelem dopravní koncepce.

Kvalitnější služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

 • Termín realizace: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
 • Místo realizace: Okresy Domažlice a Klatovy

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění péče a služeb pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny prostřednictvím zavedení a ověření inovativních nástrojů k aktivizaci, edukaci a efektivní spolupráci subjektů zapojených do péče o tyto rodiny.

Komunitní centrum města Nepomuk

 • Termín realizace: 2021-2026
 • Místo realizace: Nepomuk

Od dubna 2021 pomáháme městu Nepomuk s administrací projektu, známého pod názvem Do Fénixu s důvěrou.

Díky tomu vzniklo ve městě komunitní centrum podporující široké spektrum obyvatel Nepomucka. První projekt byl zaměřen zejména na pomoc osobám se ztíženými podmínkami, jako jsou například senioři nebo pečující osoby. Druhý projekt, jehož realizace začala v červenci 2023, nabízí aktivity a služby pro děti, mládež a rodiny. Nabídka konkrétních aktivit a služeb projektu je pravidelně aktualizována nejen na webových stránkách, ale i sociálních sítích a těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti.

Oba zmíněné projekty byly podpořeny z dotačních programů MPSV.

Strategické plánování pro Alliance Française de Plzeň

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň

V průběhu června 2023 jsme vedli strategické plánování pro neziskovou organizaci - Alliance Française de Plzeň. AF působí v Plzni dlouhodobě, má široký okruh příznivců a příznivkyň, dobrovolníků a dobrovolnic nebo studentů a studentek jazykových kurzů.AF je ale také organizátorem již zavedených kulturních událostí jako Bonjour Plzeň!, Dny Frankofonie apod.
Strategický plán jsme zpracovávali za účasti širokého týmu složeného z vedení organizace, výboru a dobrovolníků. Tématem bylo zvýšení kvality poskytovaných jazykových kurzů, ale také jak zajistit udržitelnost pro rozsáhlé komunitní a kulturní aktivity.
Doprovodné foto z aktivit Alliance Française de Plzeň.

další projekty