fbpx

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá na Rokycansku intenzivně již od roku 2005. Platnost posledního plánu pro rozvoj sociální oblasti skončila v roce 2017 a my jsme byli osloveni, abychom regionu pomohli celý plán aktualizovat a přizpůsobit nově vzniklým potřebám.

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku“ byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006564

Nejprve jsme zmapovali situaci v celé sociální oblasti. Zajímalo nás, s jakými problémy se potýkají obce a organizace poskytující sociální služby nebo například spolek sdružující rodiny s dospělými dětmi se zdravotním postižením a další.

Po úvodním průzkumu aktuální sociální situace jsme uspořádali cyklus besed u kulatého stolu, kam jsme pozvali nejen zástupce obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb, ale i veřejnost. Jejich úkolem bylo diskutovat nad největšími nedostatky a naplánovat, jaké aktivity je potřeba do budoucna realizovat, aby sociální oblast mohla kvalitně reagovat na potřeby a problémy celého regionu. Bavili jsme se společně například o chybějící nábytkové bance, o potřebě provozovat v obcích Rokycanska sociální byty nebo o nutnosti vybudovat krizové a hygienické buňky pro osoby bez domova či rodiny v náhlé krizi. Tyto diskuze jsme podpořili detailnějšími průzkumy potřeb některých skupin občanů – například jsme zjišťovali, co potřebují senioři nebo co chybí rodinám, které pečují o malé děti se zdravotním postižením.

V rámci projektu jsme dále aktualizovali tištěný katalog služeb dostupných pro občany na Rokycansku a vytvořili jsme a distribuovali informační leták pro cizince přeložený do několika jazyků. Zároveň jsme spustili webový portál, který shrnuje základní informace o sociálních službách, o samotném plánování služeb a také obsahuje návod, jak řešit různé životní situace, do kterých se může kdokoliv z nás dostat.

ohlasy

  • Skvělé plánování, které jinde není. Praktické věci, hledání řešení, ochota pomoci.

  • zástupce poskytovatele sociálních služeb na Rokycansku

kontakt