fbpx

Jak proběhla diskuse s veřejností o cyklogenerelu? Zveřejňujeme tiskovou zprávu

27. 5. 2022

Tisková zpráva ke stažení

 

Město Plzeň připravuje plán rozvoje místní cyklodopravy, tzv. cyklogenerel. Příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, která je jeho zpracovatelem, do přípravy zapojuje také veřejnost a sbírá zkušenosti obyvatel města. Otevřená diskuse, kterou pro tuto příležitost připravilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy, se uskutečnila v úterý 24. května v kulturním prostoru Moving Station a zúčastnilo se jí na 60 diskutujících.

Naším cílem je identifikovat a pojmenovat principy budování dopravní infrastruktury, včetně té cyklo a pěší, tak, abychom se o ně mohli opřít při jakékoliv diskuzi a zadávání podnětů pro stavbu nových komunikací či úpravu komunikací stávajících. Vytvořit zásady do jisté míry nezávislé na aktuální situaci silniční sítě, zásady, o které se může opřít současná i budoucí politická reprezentace při snaze vést město směrem k posílení cyklodopravy, uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Jan Hakl, vedoucí úseku dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně, na úvod představil strukturu chystaného dokumentu a co vše jeho příprava obnáší: „Probíhá velký upgrade cyklogenerelu, který bude rozšířen o kapitoly věnované parkování kol či řešení objížděk, ale především zahrne i kategorizaci tras tak, aby mohly vzniknout hlavní trasy pro denní cestování po Plzni, které budou především rychlé a také co nejvíce oddělené od aut i chodců. Spolupráce s veřejností je pro nás velmi přínosnou zpětnou vazbou naší práce a považujeme ji za standardní součást prací na koncepčních dokumentech či u velkých projektů.“

Cílem diskuse bylo pojmenování překážek, které brání občanům využívat cyklodopravu v každodenním životě ve městě. Zároveň měla najít opatření, která zvýší motivaci obyvatel dopravovat se po městě na kole. Příchozí diskutovali ve čtyřech pracovních skupinách a většina se shodla na následujícím:

Jako největší překážky vidí: stezky, kde se spolu pohybují pěší a cyklisté, křížení cyklostezek a chodníků, dále pak vzájemnou netoleranci cyklistů a řidičů, neopatrnost chodců na smíšených stezkách, nespojitost a terénní nerovnosti cyklostezek, nedostatek přímých tras v centru města, nedostatek cyklostojanů, obavy o bezpečnost během jízdy a obavy z krádeže kola.

Naopak vidí možné zdroje rozvoje místní cyklodopravy ve vybudování odpovídající infrastruktury, která zajistí především bezpečnost a přitom zároveň zkrátí čas pro přesun z místa A do místa B. Jako motivující shledala příchozí veřejnost osvětovou kampaň, která by vzdělávala jednotlivé účastníky dopravy – pěší – cyklisty – řidiče – k vzájemné toleranci a bezpečnému užívání dopravních koridorů. V ideálním případě úplné oddělení cest pro pěší, pro mikromobilitu – tj. kola, koloběžky, brusle, skateboardy – a automobilového provozu. Dalším motivačním prvkem by mohlo být budování zázemí pro uložení kol zaměstnavateli a u škol, lepší provázanost cyklodopravy s městskou hromadnou dopravou a v neposlední řadě více sdílených kol, zlepšení systému jejich výpůjček a s tím související zvýšení jejich dostupnosti.

Účastníci diskuse také zakreslili do map, kde jim v Plzni chybí cyklistické komunikace. Zpracovatelé nového cyklogenerelu nyní dokončují jednotlivé segmenty analytické části a v druhé polovině roku budou následovat práce na návrhové části dokumentu. Po jejím dokončení bude nový cyklogenerel představen veřejnosti a jeho finální verze bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města Plzně. Na rozdíl od dosud platného cyklogenerelu, který představuje pouze návrh sítě cyklistických komunikací v mapě, bude ten nový obsahovat návrh zbudování konkrétní sítě cyklostezek včetně jejich kategorií a také další opatření pro podporu rozvoje cyklistiky v Plzni s výhledem na další dvě dekády.

„Jsem ráda, že město přijalo naši nabídku ke spolupráci při projednávání tak důležitých strategických dokumentů jako je veřejná doprava a cyklodoprava v Plzni. Vnímám to jako zásadní proces pro budování vzájemné důvěry občanů a politicko-úřednického aparátu a zdravého rozvoje města, uvedla Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci západní Čechy a dodala: „Na přelomu roku chystáme společně se zpracovateli další setkání, které se bude věnovat představení již zpracovaných generelů.“

Setkání uspořádalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s městem Plzní a neziskovou organizací Johan v rámci projektu Podpora participace v Plzni, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Jeho cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Zástupci zpracovatele nového cyklogenerelu

Mgr. Michal Vozobule (náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí)

vozobulem@plzen.eu

[+420 724 384 438]

Bc. Jan Hakl (vedoucí úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně)

haklj@plzen.eu

[+420 378 037 201]

Ing. Radka Žáková (plzeňská cyklokoordinátorka ze Správy veřejného statku města Plzně)
zakova@plzen.eu, cyklo@plzen.eu

[+420 777 093 290]

Kontaktní osoby za projekt Podpora participace v Plzni

Mgr. Eva Kraftová (PR projektu)

eva.kraftova@johancentrum.cz

[+420 775 131 003]

Mgr. Tereza Pelclová (zapojování veřejnosti)
tereza.pelclova@cpkp.cz
[+420 777 793 726]