Škola aktivního občana

Metodiku vzdělávacího programu naleznete zde: Škola aktivního občana

Cílem projektu je posílit občanské kompetence žáků základních a středních škol prostřednictvím pilotního ověření a vytvoření vzdělávacího programu, který žákům ukáže příklady, přínosy a konkrétní možnosti zapojení se do občanského a politického života. Program je vytvořen na základě metodiky Kreativní demokratická škola, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu za finanční podpory z  OP VK. Stávající metodiku projekt rozvíjí intenzivním zapojením lektora do praktického vyučování a směřuje ji k využití právních nástrojů občanské participace na rozhodování, kdy žáci získávají povědomí o organizaci veřejné správy v ČR, dělení na samosprávu a státní správu, jejich kompetencích a principech fungování, to vše doplněno právním základem o principech správního práva a politického uspořádání místní a regionální správy.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Marie Kubalíková (775 764 412, marie.kubalikova@cpkp.cz)

Mgr. Petr Pelcl, manažer projektu (725 800 820, petr.pelcl@cpkp.cz)

Partner projektu     

Občankáři.cz

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.

Sázavská 830/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

www.obcankari.cz

 

Projekt je popořen z dotačního programu  MŠMT na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016.

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg