fbpx

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku

S komunitním plánováním sociálních služeb mají na Horšovskotýnsku letitou zkušenost, probíhá zde již od roku 2007. Platnost posledního plánu pro rozvoj sociální oblasti skončila v roce 2015 a město Horšovský Týn nás oslovilo, abychom regionu pomohli celý plán aktualizovat a přizpůsobit nově vzniklým potřebám. Jako vždy u podobných projektů jsme i tentokrát nejprve zmapovali stávající situaci v celé sociální oblasti. Zajímalo nás, s jakými problémy se potýkají obce a sami poskytovatelé sociálních služeb. Zeptali jsme se ale třeba i městské policie nebo nemocnice a dalších institucí, kde by uvítaly podporu.

Po úvodním průzkumu jsme uspořádali cyklus besed u kulatého stolu, kam jsme pozvali nejen zástupce obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ale i veřejnost. Účastníci mohli diskutovat o tom, co v nynější nabídce nejvíce postrádají a co by změnili. Společně pak plánovali, jak do budoucna zajistit, aby sociální oblast mohla kvalitně reagovat na aktuální potřeby a problémy celého regionu. Jedním z témat byla dostupnost osobní asistence a odlehčovací služby pro seniory či hendikepované osoby a rodinné příslušníky, kteří o ně pečují. Diskutovali jsme i o volnočasových aktivitách pro mládež. V této souvislosti vznikl plán zřídit mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež. Velkou pozornost jsme věnovali také oblasti bydlení. V rámci samostatného šetření jsme zmapovali aktuální situaci a navrhli možnosti pro rozvoj bydlení v regionu, ať už běžného, tak i sociálního nebo chráněného. V neposlední řadě se nám podařilo najít řešení pro dlouhodobě narušené soužití občanů v Semněvicích, kde vznikla sociálně vyloučená lokalita. Jednalo se o tři bytové domy v soukromém vlastnictví tří různých majitelů, bydleli zde převážně Romové. Často se tu střídali nájemníci a obec postupně ztrácela přehled o tom, kdo tu vlastně bydlí. Mezi novými nájemníky a místními panovaly napjaté vztahy, docházelo k verbálním konfliktům i fyzickému napadání a následně i občanskoprávním sporům. V rámci našeho projektu KPSS jsme navázali spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která provedla na místě vlastní šetření a v tematickém akčním plánu s titulem Posílení bezpečnosti a soudržnosti obyvatel obce Semněvice stanovila dvouleté cíle a opatření, jak zdejší situaci zlepšit.

Dále jsme aktualizovali tištěný katalog sociálních služeb, který přehledně shrnuje veškerou nabídku dostupnou na Horšovskotýnsku. Také jsme vytvořili a distribuovali informační leták o příspěvku na péči. Zároveň jsme spustili webový portál se základními informace o sociálních službách a jejich plánování. Občané zde naleznou návod, jak řešit různé nepříznivé životní situace, do kterých se může dostat kdokoliv z nás.

kontakt