fbpx

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku

S komunitním plánováním sociálních služeb mají na Domažlicku letitou zkušenost, probíhá zde již od roku 2007. Platnost posledního plánu pro rozvoj sociální oblasti skončila v roce 2017 a město Domažlice nás oslovilo, abychom regionu pomohli celý plán aktualizovat a přizpůsobit nově vzniklým potřebám. Jako vždy u podobných projektů jsme i tentokrát nejprve zmapovali stávající situaci v celé sociální oblasti. Zajímalo nás, s jakými problémy se na Domažlicku musejí potýkat obce a sami poskytovatelé sociálních služeb. Zeptali jsme se ale třeba i městské policie nebo nemocnice a dalších místních institucí, kde by uvítaly podporu.

Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006565.

Po úvodním průzkumu jsme uspořádali cyklus besed u kulatého stolu, kam jsme pozvali nejen zástupce obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb, ale i veřejnost. Účastníci mohli diskutovat o tom, co v nabídce sociálních služeb nejvíce postrádají a co by změnili. Společně pak plánovali, jak do budoucna zajistit, aby sociální oblast mohla kvalitně reagovat na aktuální potřeby a problémy celého regionu. Bavili jsme se například o chybějícím prostoru pro setkávání osob se sluchovým postižením, o potřebách seniorů na Postřekovsku či o problémech rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Některé diskuze jsme podložili detailnějšími průzkumy, například jsme zjišťovali, na jaké překážky v životě narážejí neslyšící nebo co chybí rodinám, které pečují o malé děti se zdravotním postižením.

Dále jsme aktualizovali tištěný katalog sociálních služeb, který přehledně shrnuje veškerou nabídku dostupnou na Domažlicku. Také jsme vytvořili a distribuovali informační leták o příspěvku na péči. Zároveň jsme na stránkách města Domažlice spustili webovou sekci se základními informacemi o sociálních službách a jejich plánování. Občané zde naleznou návod, jak řešit různé nepříznivé životní situace, do kterých se může dostat kdokoliv z nás.

kontakt