2018 - 2021 Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu

Cílem projektu je zvýšit mediální a politickou gramotnost žáků středních odborných škol a učilišť a posílit jejich zájem o veřejné dění na místní, regionální, národní či globální úrovni. Tento obecný cíl bude naplňován prostřednictvím následujících cílů, které jsou formulovány s oporou rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání:

  • rozvinout schopnost žáků v oblasti kritického analyzování a pochopení informací, které jsou v současné době jedním ze stavebních kamenů utvářejících veřejný prostor.
  • zvýšit informovanost a znalost žáků o využití médií při prezentaci, propagaci a prosazování politických či občanských postojů a názorů.
  • osvojení pravidel a schopnosti diskuse u žáků.
  • uvědomění si odpovědnosti, které vychází z volby v demokratické společnosti.

Tyto dílčí cíle budou naplněny prostřednictvím portfolia tří vzdělávacích programů postavených na interaktivních metodách (strukturované drama, práce s příběhem, rolové a simulační hry), kde budou žáci moci vytvářet a zažít různé situace od vzniku informace, až po následky, které má tato informace případně rozhodnutí na jejím základě na jednotlivce či celou společnost.

Vytvořené metodiky a další aktuality z realizace vzdělávacích programů naleznete zde: www.informace-dezinformace.cz

Partnerem projektu, který se bude podílet na tvorbě metodik a bude realizoat ověření výukových programů na školách je centrum pro sociální a kulturní projekty - JOHAN, z.ú.

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Kubalíková (775 764 412, marie.kubalikova@cpkp.cz)

Projekt byl podpořen finančními prostředky z ESIF v rámci Operačného programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008220

Rychlé odkazy: