2018 - 2021 Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu

Cílem projektu je zvýšit mediální a politickou gramotnost žáků středních odborných škol a učilišť a posílit jejich zájem o veřejné dění na místní, regionální, národní či globální úrovni. Tento obecný cíl bude naplňován prostřednictvím následujících cílů, které jsou formulovány s oporou rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání:

  • rozvinout schopnost žáků v oblasti kritického analyzování a pochopení informací, které jsou v současné době jedním ze stavebních kamenů utvářejících veřejný prostor.
  • zvýšit informovanost a znalost žáků o využití médií při prezentaci, propagaci a prosazování politických či občanských postojů a názorů.
  • osvojení pravidel a schopnosti diskuse u žáků.
  • uvědomění si odpovědnosti, které vychází z volby v demokratické společnosti.

Tyto dílčí cíle budou naplněny prostřednictvím portfolia tří vzdělávacích programů postavených na interaktivních metodách (strukturované drama, práce s příběhem, rolové a simulační hry), kde budou žáci moci vytvářet a zažít různé situace od vzniku informace, až po následky, které má tato informace případně rozhodnutí na jejím základě na jednotlivce či celou společnost.

Partnerem projektu, který se bude podílet na tvorbě metodik a bude realizoat ověření výukových programů na školách je Centrum pro sociální a kulturní projekty - JOHAN

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Kubalíková (775 764 412, marie.kubalikova@cpkp.cz)

Projekt byl podpořen finančními prostředky z ESIF v rámci Operačného programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008220

 

 

 

   partneři: