Výchova k občanství

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti, uznávali demokratické hodnoty, chovali se zodpovědně k životnímu prostředí a celkově přispívali k rozvoji občanské společnosti, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách. Proto nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují. K tomu využíváme zážitkovou pedagogiku – žáci se vzdělávají vlastním prožitkem. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.

Níže naleznete informace o našich projektech a metodické materiály pro výuku.

2018 - 2021 Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu Obsahem projektu je vytvoření a ověření tří vzdělávacích programů pro střední odborné školy a učiliště zaměřeného na prohlubování mediální gramotnosti. Programy budou pokrývat následující témata: 1) schopnost kritického analyzování a pochopení informací, které ovlivňují veřejný prostor, 2) využívání mediálních nástrojů pro prosazení občanských či.. Škola aktivního občana Cílem projektu je posílit občanské kompetence žáků základních a středních škol prostřednictvím pilotního ověření a vytvoření vzdělávacího programu, který žákům ukáže příklady, přínosy a konkrétní možnosti zapojení se do občanského a politického života. Program je vytvořen na základě metodiky Kreativní demokratická škola (http://kds.cpkp-zc.cz),.. Kreativní demokratická škola: Škola aktivního občana Kreativní demokratická škola 2015: Škola aktivního občana. „Škola aktivního občana“ přímo navazuje na dříve velmi úspěšný program „Kreativní demokratická škola“, kterého se v minulých 4 letech účastnilo více než 30 škol po celém Plzeňském kraji. Obrazy historie regionu Poznávejte s žáky historii regionu interaktivní formou, na základě jejich vlastního bádání, dialogu s prarodiči a pamětníky z Vaší obce nebo třeba formou divadelního představení! Poznejte, co to byly Sudety ve Vašem regionu, jaké dopady mají velké dějiny na životy konkrétních lidí. Jak? Metodikou vzdělávacího programu „Obrazy historie.. Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor 2014 - 2015 (KDŠ: PP) zapojojovala žáky do dění v Plzni již potřetí. Program rozvíjí občanské kompetence žáků a pomáhá jim vytvářet si vztah k veřejnému prostoru. Žáci si skrze program osvojují aktivní roli ve společnosti a zodpovědný přístup ke svému okolí - komunikují s úřady, konzultují s odborníky,.. Škola - srdce regionu Metodické materiály k poznávání vaší obce a jejího okolí (výlet a školní projekt) a regionální vlastivěda s názvem Putování mezi Úhlavou a Úslavou. Publikace nese podtitul "Povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů". Venkovská krajina očima dětí Metodika průřezového tématu Environmentální výchova a učebnice Konstantinolázeňský poutník Učebnice s podtitulem "Povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů" byla připravena zejména pro žáky škol Mikroregionu Konstantinolázeňsko. Další realizované projekty

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg