Publikace CpKP ZČ

Plzeň - město (politické) kultury?

Analýza tří případů subpolitického rozhodování v Plzni: Vymáhání dluhů za jízdu na černo, Referendum o postavení nákupního domu v centru města, Spalovana Chotíkov.

Ke stažení zde.

 

Plzeňský kraj seniorů ráj?

Plzeňský kraj patří mezi kraje s nejstarším obyvatelstvem v České republice. Zároveň je typický velkým množstvím malých obcí a významným postavením města Plzně jako centra regionu. Tomu odpovídá i nerovnoměrné pokrytí území kraje službami pro seniory – a tedy i jejich nedostupnost či zhoršená dostupnost v některých jeho částech.
Ve více jak dvou třetinách území kraje proběhl proces plánování sociálních služeb, jehož cílem je najít rovnováhu mezi potřebami uživatelů, kapacitami poskytovatelů a možnostmi těch, kdo poskytování sociálních služeb financují. Při každém plánování se však objevují problémy a otázky, které přesahují hranice regionu, ve kterém se plánuje a jejichž řešení je možné hledat jen na vyšších úrovních.
Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli popsat některé z těchto problémů na úrovni celého kraje. Protože nebylo možné zaměřit se na celou sociální oblast, byla pro projekt (po diskuzích se zástupci Plzeňského kraje, který se stal partnerem projektu) zvolena oblast seniorů, jejich potřeb a sociálních služeb. Projekt byl zaměřen na podporu seniorů a jejich setrvání v jejich domácím prostředí.

Ke stažení zde

 

Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi poskytovatelů sociálních služeb

V publikaci jsou shrnuty poznatky k vybraným standardům, které jsme shromáždili při své konzultantské a inspektorské práci a které jsme mnohokrát diskutovali s různými odborníky na poskytování sociálních služeb.
Publikace není záměrně věnována všem kritériím standardů kvality (v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky 505/2006 Sb.). Pojednává pouze o těch vybraných kritériích a standardech, ve kterých je pozorována nejrozdílněji uchopená praxe a které významným způsobem vstupují do problematiky základních lidských práv a svobod, či obzvlášť významně ovlivňují kvalitu výkonu sociální služby. Není v možnostech této publikace přinášet příklady ze všech druhů sociálních služeb. Teorii jednotlivých kritérií ilustrujeme na praktických příkladech z vybraných druhů sociálních
služeb.

Ke stažení zde

 

Úvod do strategického plánování pro poskytovatele sociálních služeb

Publikace, kterou držíte v ruce, vznikla v rámci projektu „Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace“. Díky tomuto projektu jsme měli možnost řídit strategické plánování u třinácti poskytovatelů sociálních služeb v P lzeňském a J ihočeském kraji. Pouze tři ze zapojených organizací měly předchozí zkušenosti se strategickým plánováním, u ostatních se jednalo o první zkušenost.

Nabízíme proto poskytovatelům sociálních služeb stručného průvodce strategickým plánováním včetně metodiky dvoudenního pracovního workshopu.

Ke stažení zde

 

Příběhy Sudet (česko-německá verze)

V rámci projektu bylo v letech 2012 a 2013 zrealizováno 15 rozhovorů s pamětníky, kteří před válkou žili v Sudetech. Sedm rozhovorů proběhlo s lidmi, kteří byli i se svými rodinami po druhé světové válce odsunuti do Německa a osm rozhovorů jsme udělali s lidmi, kteří po druhé světové válce zůstali v Československu. Druhou skupinu pamětníků, které jsme oslovili, tvořili lidé, kteří se do Sudet přistěhovali po druhé světové válce. Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách https://pameti.cpkp-zc.cz/

Ke stažení zde

 

Živé paměti Sudet (česko-německá verze)

Představujeme Vám životní příběhy a vzpomínky na život v Sudetech v obdobích mezi světovými válkami, ale i v letech následujících tak, jak nám byly našimi partnery v rozhovorech vyprávěny. S pamětníky jsme vzpomínali na období jejich dětství, dospívání, ale i dospělosti, která zažívali v různých místech česko-německého příhraničí v oblastech Tachovska, Stříbrska, Stodska, Horšovskotýnska, resp. Českého lesa. Dovolujeme si Vám nabídnout soubor rozhovorů s pamětníky, se kterými jsme se setkávali v průběhu roku 2010.

Ke stažení zde

 

Účast veřejnosti Proč a jak?

Zapojování veřejnosti nebo také účast veřejnosti na rozhodování se neomezuje pouze na rozšiřování informací, ale jeho podstatou je získávání názorů veřejnosti a využití těchto názorů při přípravě rozhodnutí. Vnímání a přijetí každého rozhodnutí veřejné správy ze strany veřejnosti je zásadně ovlivněno měrou, jakou mohou občané ovlivnit jeho znění. K tomu, aby mohli občané přímo ovlivnit připravované rozhodnutí, slouží systém a techniky zapojování veřejnosti.
V České republice se dobrá praxe zapojování veřejnosti začíná pomalu prosazovat, a to i v případech, kdy není vyžadována zákonem. Pracovníci moderní veřejné správy si uvědomují, že demokracie nespočívá pouze v právu volebním. Snaží se nastavit nadstandardní procesy a mechanismy, které budou podporovat možnosti občanů rozhodovat o konkrétních záležitostech.

Ke stažení zde

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg