2017 - 2019 Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku

Projekt řeší potřebu aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Rokycany, který byl zpracován na období 4 let a jehož platnost skončila v roce 2016, metodou komuntiního plánování sociální služeb. 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je:

a) aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku,
b) aktualizovat proces komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku vč. provedení evaluace tohoto procesu,
c) šířit informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb prostřednictvím aktualizovaného katalogu  poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a webového portálu o sociálních službách a komunitním plánování.

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Eberlová (tereza.eberlova@cpkp.cz)

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006564.

Rychlé odkazy: