2014 Romská problematika - zkušenosti z Čech a Slovenska

 

 

Dne 14. 11. 2014 jsme pro Plzeňský kraj pořádali seminář věnující se romské problematice, který byl měl být prvním v řadě dalších setkání v rámci předpokládaného přednáškového cyklu věnovanému tomuto tématu. Seminář nesl název "Romská problematika - zkušenosti z Čech a Slovenska".

 

V dopoledním bloku se představili PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. (ZČU Plzeň, katedra sociologie), PhDr. Jaroslav Skupnik (FF UK Praha, Ústav etnologie) a Ph.D. a Mgr. Alexander Mušinka, Ph.D. (Prešovská univerzita, Ústav rómskych štúdií).

V této části programu zazněly informace o historii, kultuře, i současné marginalizaci a integraci Romů. Rovněž byla popsána současná situace Romů na Slovensku v kontextu pozitivních příkladů s odkazem na publikaci „Podarilo sa. Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov“ vydané v roce 2012 Prešovskou univerzitou - ke stažení zde

Další publikace, na kterých se podílel Ústav rómskych štúdií Prešovské univerzity v Prešově - ke stažení - zde .

ATLAS rómskych komunít na Slovensku 2013 - ke stažení - zde .

Odpolední blok byl zaměřen na zkušenosti z Karlovarského kraje. Jako první se představily  zástupkyně neziskové organizace Český západ, o. p. s. Mgr. Eva Halbrštátová, Bc. Anna Juráčková, DiS. a Anna Dunčeková, které hovořily o svých zkušenostech z práce v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku, především v obci Dobrá Voda. Snaží se, aby lidé v takových lokalitách objevili svoji sílu a schopnosti, své sebevědomí a přesvědčení, že být aktivní se vyplatí. Podporují schopnosti jednotlivců i komunit zvládat různé situace sami, což umožňuje mít život ve vlastních rukou. Jak dokazují dílčí úspěchy v jednotlivých komunitách, tento přístup se osvědčuje. Další informace je možné získat na webových stránkách www.cesky-zapad.cz .

Další příspěvek představil Mgr. Jan Musil,  ředitel ZŠ Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov. Tato škola má dlouholeté zkušenosti ve vytváření systému podpory žáků ze sociálně vyloučeného prostřední. Škola aplikuje v praxi tzv. inkluzivní model vzdělávání, který je považován za nástroj v boji s reprodukcí sociálního znevýhodnění. Předcházet reprodukci a vzniku sociálního znevýhodnění, ale i dalším nežádoucím společenským jevům, jako je nesnášenlivost, xenofobie, rasismus, atd. lze nejlépe tak, že jsou všechny děti vzdělávány v tzv. hlavním vzdělávacím proudu, tedy všechny pohromadě za současné individuální podpory každému z nich podle jeho individuálních potřeb a potenciálu. Tato základní škola volbou inkluzivního modelu vzdělávání zastavila trvalý úbytek žáků a zahájila rozvoj. V letech 2006 – 2008 se škola potýkala s nestabilním kolektivem pedagogických pracovníků s poměrně nízkou úrovní kvalifikovanosti, přičemž více jak 30 % žáků příslušelo mimo majoritu. V současné době škola představuje plně organizované integrované zařízení, zahrnující ZŠ, MŠ, přípravnou třídu a třídu s upraveným vzdělávacím programem. Bližší informace je možné najít na webových stránkách www.zsjachymov.cz .

Bezmála 70 účastníků semináře potvrdilo velký zájem o toto téma. Od účastníků byly shromážděny podněty pro další možné workshopy, které se týkají romské problematiky. Jedná se například o témata předškolní výchovy dětí, možné cesty ke změně myšlení majoritní společnosti,  zadluženosti, atd.  Diskuze by v budoucnu měly vycházet ze situace v Plzeňském kraji, přičemž jako přínosná by byla hodnocena i účast z řad samotných Romů (pozitivní příklady z řad běžných občanů, sociální asistenti, apod.).

Prezentace přednášejících:

Formování romské problematiky ve střední Evropě - PhDr. T. Kobes

Nespojitá spojení - zavádění elektřiny a vodovodu v jedné východoslovenské romské osadě - PhDr. T. Kobes

Příklady dobré praxe - práce v romské komunitě - Český západ, o. p. s.

Inkluzivní vzdělávání - Mgr. Jan Musil

Dotazníkové šetření mezi účastníky - shrnutí -  zde

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg