2012-2013 Podpora plánování rozvoje soc. služeb formou založení odborných partneství

 

Podpora plánování rozvoje sociální služeb formou založení odborných partnerství, reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/78.00014 (realizace projektu ukončena v říjnu 2013).

Cílem projektu bylo vytvoření dvou funkčních odborných koalic zaměřených na 6 sociálních služeb a jejich prostřednictvím zajistit efektivní provázání sociálních služeb zaměřených na cílovou skupinu seniorů (65+) se sníženou soběstačností a závislých na pomoci jiné osoby v rámci daného území.

Jednalo se o inovativní projekt, který přinášel nové systémové postupy v oblasti KPSS. Obsahem projektu bylo navázat na výstupy procesů plánování jednotlivých obcí Plzeňského kraje (dále PK) vznikem dvou odborných koalic (dále koalice), jejichž úkolem bylo hledat řešení nadregionálního zajištění sociálních služeb pro seniory potřebující pomoc druhé osoby a podporu pečujících osob (CS). Jednalo se o služby, které bylo potřeba řešit v kontextu větších území nebo nebylo efektivní je poskytovat pouze pro jednu obec / město, nebo velikost obce neumožňovalo jejich zajištění (venkovské a pohraniční oblasti PK). Identifikace služeb vycházela ze specifik území, potřeb obcí a kraje.

Aktivitami projektu byly:
- činnost koalic
- analýza současného stavu plánů
- zmapování a analýza služeb pro CS poskytovaných v PK: pečovatelské služby, osobní asistence, denní a týdenní stacionáře, odlehčovací služby, domovy pro seniory
- zjištění potřeb CS
- zpracování doporučení dalšího strategického postupu v zajištění služeb z pohledu kraje a obcí
- zpracování informačního materiálu pro CS
- popis příkladů dobré praxe v oblasti zajišťování a financování daných soc. služeb

Členy koalic byli poskytovatelé, zadavatelé a další odborníci, včetně uživatelů soc. služeb z území. Vznikly dvě koalice, jedna zohledňovala město Plzeň a druhá obce s rozšířenou působností, venkov a pohraničí. V rámci vzniklých koalic došlo k hledání řešení v oblasti poskytování služeb v rámci regonálního působení a vazby na současný stav.

Partnerské koalice se setkávaly minimálně na deseti celodenních setkání. Součástí byly motivační vzdělávací bloky a nabídka konzultací. Výstupem setkání byly zpracované doporučení směrované k obcím a současně k PK.

Výstupem jednotlivých aktivit byly:
- analýza služeb poskytovaných CS
- analýza platných komunitních plánů soc. služeb
- brožura (doporučení kraji a obcím, závěry analýz)
- příklady dobré praxe při zajištění služeb
- prezentace služeb - brožura pro seniory a pečující osoby

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg