2019 Projednání a plánování obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštějnská

Cílem zapojení veřejnosti bylo ve spolupráci s obyvateli bezprostředního okolí zájmového území a architektem – zpracovatelem studie identifikovat chybějící nebo nedostatečné funkce území a navrhnout úpravy území tak, aby mohly být realizovány do 3 let a v rozsahu do 15 mil Kč. Primární cílová skupina byli obyvatelé bezprostředního okolí, celkem cca 375 domácností, 1126 obyvatel. Participace byla realizována v období od května 2019 – listopadu 2019 pro Městský obvod Plzeň 1.

Participace se skládala z Pozorování, Plánovacího setkání a Prezentace návrhu studie veřejnosti. Po celou dobu trvání aktivity byla její součástí související informační kampaň.

Plánovací setkání

Plánovací setkání proběhlo 18.6. 17.00 - 19.30. Setkání se zúčastnili zástupci městského obvodu Plzeň 1, Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Ing.arch Kubalík, zpracovatel studie. Na setkání přišlo cca 80 – 90 obyvatel. Setkání probíhalo částečně v plénu a částečně ve 4 pracovních skupinách, každá pod vedením facilitátora. Součástí setkání byla procházka pracovních skupin zájmovým územím, kde měli účastníci jednak možnost seznámit se s rozsahem a hranicemi území a jednak ujasnit si možnosti a omezení jeho jednotlivých částí. Území bylo pro účely diskuse a procházku rozděleno do 4 částí: sportoviště, areál občerstvení a minigolfu, trojúhelníková travnatá plocha v severovýchodním rohu území „za minigolfem“ a travnatá plocha v jižní části zájmového území přiléhající ke sportovišti. V každé části území byli účastníci dotazováni na to, jak danou část území využívají, co jim zde vyhovuje, co nevyhovuje a co by zde chtěli změnit. V závěrečném plénu účastníci a facilitátoři hledali shody mezi přítomnými.

Výstupy plánovacího setkání byly zpracovány do zápisu, jehož součástí byly i „kontaktář“ přítomných, kteří na sebe zanechali e-mailový kontakt. Tento „kontaktář“ a výstupy byly předán zadavateli Městskému obvodu Plzeň 1.

Prezentace architektonické studie veřejnosti

Prezentace architektonické studie veřejnosti proběhla dne 12.11.2019 v jídelně 4. základní školy v Kralovické ul. Setkání se zúčastnili zástupci městského obvodu Plzeň 1, Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Ing. arch. Kubalík, zpracovatel studie. Na veřejnou diskusi přišlo cca 30 obyvatel. V první části setkání zpracovatel představil studii, následoval prostor pro otázky ze strany účastníků. Většina otázek byla zodpovězena na místě. Větší diskuse se zabývala tématem hluku ze sportoviště – zejména odrazy míče od odrazových ploch u basketbalových košů. Ke zvážení se jeví případné přesunutí stojanů s basketbalovými koši na jinou část hřiště. Druhý podnět ke zvážení je návrh ozelenění hradby popínavými rostlinami.

Závěrečná zpráva ze zapojení veřejnosti se zápisy ze setkání s veřejností, byly předány zpracovateli architektonické studie a zástupcům Městského obvodu Plzeň 1.

Koordinátorka zapojení veřejnosti: Pavla Dusíková Jindrová (pavla.dusikova@cpkp.cz, 602 728 605 )

Architektonická studie vnitrobloku Manětíns..2019 Projednání a plánování obnovy vnitrobl..

Rychlé odkazy: