Místní udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je možný pouze za předpokladu, že do snahy přinést změnu se zapojí většina obyvatel. Proto realizujeme aktivity, které otevírají plánovací a rozhodovací procesy a vytváří možnosti, jak konkrétní rozhodnutí či plán ovlivnit. Zapojení veřejnosti do rozvoje obcí a regionů považujeme za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Z tohoto důvodu pomáháme městům, obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám i krajům při  tvorbě jejich strategických i rozvojových dokumentů a při práci na těchto dokumentech vytváříme co nejširší prostor pro diskusi s veřejností o rozvoji jejich obcí i regionů. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit aktivity místním podmínkám. Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými partnery s cílem podpořit rozvoj příhraničních oblastí se zapojením lidí, kteří zde žijí. Principy udržitelného rozvoje propagujeme jak prostřednictvím publikační činnosti, tak realizací vzdělávacích akcí.

2020 - 2023 Podpora participace v Plzni Projekt si klade za cíl kvalitativně posunout úroveň participace občanů do rozhodování v Plzni, a to v široké spolupráci nositele projektu CpKP západní Čechy, partnera JOHAN, z.ú., dalších stakeholderů v zapojování veřejnosti a především města Plzně a jeho relevantních příspěvkových organizací. Klíčovým prvkem bude na základě analýzy stanovení.. 2019 Veřejné představení a připomínkování návrhu studie na obnovu části sídliště Bory Ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně jsme představovali veřejnosti návrh dopravní a krajinářské architektonické studie části sídliště Bory. Pomáhali jsme s přípravou setkání, oslovením místních obyvatel a s řízením diskuze k přípomínkování návrhu. Zpracování studie předcházela analýza realizovaná pracovníky SVSMP zaměřená.. 2019 Projednání a plánování obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštějnská Cílem zapojení veřejnosti bylo ve spolupráci s obyvateli bezprostředního okolí zájmového území a architektem – zpracovatelem studie identifikovat chybějící nebo nedostatečné funkce území a navrhnout úpravy území tak, aby mohly být realizovány do 3 let a v rozsahu do 15 mil Kč. Primární cílová skupina byli obyvatelé bezprostředního okolí, celkem.. 2019 Názorový průzkum ke zlepšení sportovního vyžití ve Škodalandu Zapojení veřejnosti do zpracování studie revitalizace a rozšíření areálu Škodaland vycházelo z potřeby přizpůsobit úpravy areálu v co největší míře potřebám obyvatel, uživatelů a návštěvníků a zvýšit tak atraktivitu a tedy i využití areálu Škodaland. Cílem první fáze zapojení veřejnosti bylo zmapovat potřeby komunity uživatelů areálu a získat.. 2017 - 2018 Plánování koncepce kampusu univerzitního areálu Západočeské univerzity Pomocí pocitové mapy a workshopu se studenty a zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni jsme společně vytvářeli budoucí vizi tzv. "zeleného trojúhelníku" kampusu na Borských polích. Návrhy studentů a zaměstananců se staly podkladem pro architektonickou studii kampusu, kterou pro univerzitu zpracoval ateliér K světu. 2017 Zapojení veřejnosti do zadání architektonické soutěže na revitalizaci centra Starého Plzence Zakázka byla realizována na základě výzvy vedení města Starý Plzenec. Cílem zakázky bylo zajistit zapojení občanů do podkladů pro zadání architektonické soutěže na úpravu Smetanovy ulice/centra města Starého Plzence. Zapojení veřejnosti bylo zaměřeno především na vyhodnocení potřeb obyvatel města a to prostřednictvím shrnutí zjištění z již.. 2016 - 2018 Znovuobjevené poklady Sudet Primárním cílem projektu Znovuobjevené poklady Sudet bylo na základě příběhů jednotlivých kulturních památek zmapovat kulturní obnovu sudetských regionů od devadesátých let minulého století do současnosti. Smyslem projektu bylo propojit příběhy obnovy konkrétní kulturní památky a příběhů českých a německých jednotlivců či sdružení, kteří se na.. 2016 - 2017 Zapojení veřejnosti do řešení obnovy Husových Sadů (Stráně) a Kalvárie v Rokycanech Naší rolí jakožto Centra pro komunitní práci Západní Čechy bylo navrhnout optimální zapojení veřejnosti do řešení obnovy tzv. Stráně (parků Husových Sadů a Kalvárie v Rokycanech) v časovém úseku listopad 2016 – březen 2017. Podněty a připomínky byly sbírány jako podklad k vytvoření zadání pro projekt obnovy území. Cílem bylo získat.. 2016 Zapojení veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni Zapojení veřejnosti se zaměruje na sběr podnětů a připomínek obyvatel a následnou diskusi o architektonickém návrhu úpravy veřejného prostranství. Obnovu parku připravuje Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1. Areál BMX na okraji sídliště Košutka přibližně před dvěma lety opustili sportovci a nyní se.. 2015 - 2016 Kompas - komunikace a participace samozřejmostí Pouze malá část obyvatel se může stát zastupiteli či poslanci, ale každý může způsobit změnu ve svém sousedství či komunitě. Pokud pro to dostane alespoň malý prostor...Cílem projektu KOMPAS bylo pomoci 3 obcím Plzeňského kraje zlepšit komunikaci a spolupráci s občany a posílit prvky participativní demokracie v jejich rozhodování a plánování. V.. 2014 - 2016 Plzeň - město (politické) kultury Naše průzkumy v rámci různých realizovaných projektů v Plzni ukazují, že nespokojenost s úrovní zapojení veřejnosti existuje na obou stranách – na straně občanů, i na straně úředníků a politiků, kteří nejsou spokojeni s nízkou aktivitou občanů. Cílem projektu bylo podpořit participativní demokracii v Plzni. Více o projektu a jeho výstupy.. Další realizované projekty Zapojení veřejnosti do řešení obnovy Husových Sadů (Stráně) a Kalvárie v Rokycanech, Zapojeni veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni, Zapojení do úprav vnitrobloků a sídliště v Rokycanech, Zapojení veřejnosti do situační analýzy města Stod, Zapojování veřejnosti - Borský park, Na Poříčí, Náplavka; Otevřený úřad - Horažďovice;..

Rychlé odkazy: