Místní udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je možný pouze za předpokladu, že do snahy přinést změnu se zapojí většina obyvatel. Proto realizujeme aktivity, které otevírají plánovací a rozhodovací procesy a vytváří možnosti, jak konkrétní rozhodnutí či plán ovlivnit. Zapojení veřejnosti do rozvoje obcí a regionů považujeme za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Z tohoto důvodu pomáháme městům, obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám i krajům při  tvorbě jejich strategických i rozvojových dokumentů a při práci na těchto dokumentech vytváříme co nejširší prostor pro diskusi s veřejností o rozvoji jejich obcí i regionů. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit aktivity místním podmínkám. Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými partnery s cílem podpořit rozvoj příhraničních oblastí se zapojením lidí, kteří zde žijí. Principy udržitelného rozvoje propagujeme jak prostřednictvím publikační činnosti, tak realizací vzdělávacích akcí.

2016 - 2018 Znovuobjevené poklady Sudet Primárním cílem projektu Znovuobjevené poklady Sudet je na základě příběhů jednotlivých kulturních památek zmapovat kulturní obnovu sudetských regionů od devadesátých let minulého století do současnosti. Smyslem projektu je propojit příběhy obnovy konkrétní kulturní památky a příběhů českých a německých jednotlivců či sdružení, kteří se na obnově.. 2016 - 2017 Zapojení veřejnosti do řešení obnovy Husových Sadů (Stráně) a Kalvárie v Rokycanech Naší rolí jakožto Centra pro komunitní práci Západní Čechy bylo navrhnout optimální zapojení veřejnosti do řešení obnovy tzv. Stráně (parků Husových Sadů a Kalvárie v Rokycanech) v časovém úseku listopad 2016 – březen 2017. Podněty a připomínky byly sbírány jako podklad k vytvoření zadání pro projekt obnovy území. Cílem bylo získat.. 2016 Zapojení veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni Zapojení veřejnosti se zaměruje na sběr podnětů a připomínek obyvatel a následnou diskusi o architektonickém návrhu úpravy veřejného prostranství. Obnovu parku připravuje Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1. Areál BMX na okraji sídliště Košutka přibližně před dvěma lety opustili sportovci a nyní.. 2016 Zapojení veřejnosti do úprav vnitrobloků a sídliště v Rokycanech Zapojení občanů do návrhu revitalizace veřejných prostranství sídliště Knihovka a veřejných prostranství sídliště ulic Mládežníků, Pražská, Raisova, Kozlerova a bezprostředního okolí. 2016 Zapojení veřejnosti do tvorby strategického plánu města Stříbro Zapojení veřejnosti spočívá v provedení názorovém průzkumu mezi obyvateli - jaké problémy a hodnoty lidé ve městě vnímají, v konzultaci a organizaci informační kampaně, organizaci a facilitování veřejného jednání k silným a slabým stránkám města a veřejného projednání návrhu strategických cílů a opatření 2015 - 2016 Kompas - komunikace a participace samozřejmostí Pouze malá část obyvatel se může stát zastupiteli či poslanci, ale každý může způsobit změnu ve svém sousedství či komunitě. Pokud pro to dostane alespoň malý prostor...Cílem projektu KOMPAS je pomoci 3 obcím Plzeňského kraje zlepšit komunikaci a spolupráci s občany a posílit prvky participativní demokracie v jejich rozhodování a plánování. V.. 2014 - 2016 Plzeň - město (politické) kultury Naše průzkumy v rámci různých realizovaných projektů v Plzni ukazují, že nespokojenost s úrovní zapojení veřejnosti existuje na obou stranách na straně občanů, i na straně úředníků a politiků, kteří nejsou spokojeni s nízkou aktivitou občanů. Projektem chceme podpořit participativní demokracii v Plzni. Pojďte do toho s námi! Tvorba integrovaných strategií území místních akčních skupin Místní akční skupiny jsou sdružení venkovských obcí, podnikatelů a neziskových organizací, kteří chtějí spolupracovat na rozvoji regionů, kde žijí. Pro místní akční skupiny jsou roky 2013 a 2014 nesmírně důležité, neboť v tomto období se rozhoduje o podpoře těchto sdružení v rámci programu Evropské unie LEADER na období 2014 2020. Hlavní.. Strategické plánování měst a obcí s veřejností Vedle strategických dokumentů místních akčních skupin a mikroregionů pomáháme při zapojení veřejnosti do tvorby strategických dokumentů jednotlivých obcí a měst. V roce 2015 až 2016 jsme se podíleli na zapojení veřejnosti do tvorby Programu rozvoje města Starý Plzenec a Plasy... Příběhy Sudet Projekt Příběhy Sudet je naším příspěvkem ke znovunalezení příběhů domů, obcí i krajiny, kterou zde po mnoho generací vytvářeli naši předkové, ať již mluvili německy, nebo česky. Více informace naleznete na stránkách projektu: https://pameti.cpkp-zc.cz/ Metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Centrum pro komunitní práci bylo realizátorem zakázky na vytvoření metodiky pro hodnocení monitorovacích indikátorů a hodnocení kvality naplňování Strategických plánů Leader (SPL). Zpracování metodiky bylo zahájeno v červenci a trvalo do konce srpna, resp. poloviny října, 2009. Zadavatelem zakázky bylo Ministerstvo Zemědělství ČR.Postup a.. Další realizované projekty Zapojení veřejnosti do situační analýzy města Stod. Zapojování veřejnosti - Borský park, Na Poříčí, Náplavka; Otevřený úřad - Horažďovice; Koncepce cestovního ruchu Františkovy Lázně; Future City Game Plzeň Evropské město kultury 2015 Realizováno pro: Odbor kultury Magistrátu města Plzně a Útvar koordinace evropských projektů města Plzně..

 

 

 

   partneři: