fbpx

Proběhne první kulatý stůl k problematice ochrany dětí

Dne 13. března 2024 v 13 hodin na Americké 39 v Plzni proběhne první setkání institucí a organizací, které se věnují problematice ochrany dětí a rodin na Nýřansku. Společně se tak setkají zástupci OSPOD Nýřany, základních i mateřských škol a sociálních služeb pro rodinu s dětmi působící v dané oblasti. Na setkání budou představeny výsledky dosavadního šetření, které […]

Kvalitnější služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

Ve spolupráci s Diakonií ČCE - Střediska celostátních programů a služeb budeme v rámci projektu vytvářet a posilovat mezioborovou spolupráci subjektů a jejich odborníků zapojených do podpory rodin s dětmi raného věku či se zdravotním postižením. Budeme vytvářet prostor pro vzdělávání pracovníků škol a sociálních služeb na podporu komunikace a dojde na pilotáž nových metod […]

Multidisciplinární spolupráce v oblasti prevence odebírání dětí z rodin ve venkovských oblastech Plzeňského kraje

Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví

V rámci projektu pokračujeme v aktivitách plánování rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku, konkrétně zajišťujeme koordinaci realizace komunitního plánu, který je zpracován na roky 2023-2025. Čekají nás setkávání a diskuze o potřebách v sociální oblasti v regionu. Při nich se budeme snažit posouvat naplánované aktivity směrem k jejich úspěšné realizaci. Zapojíme se také do projednání případných […]

Bezbariérovost může mít mnoho podob

Pro osoby se sluchovým postižení bude komunikace s úřady v Plzeňském kraji o něco snadnější. S organizací Tichý svět, o.p.s. jsme vytvořili videopřeklady webových sekcí několika měst. Ve veřejném prostoru dochází běžně k odstraňování fyzických bariér. Takové bariéry brání osobám s nějakým pohybovým znevýhodněním využívat svobodně veřejný prostor. Snižují se obrubníky, budují se výtahy nebo nájezdy vedle […]

Naplánovali jsme rozvoj sociálních služeb v sedmi regionech Plzeňského kraje

          Od začátku roku 2020 jsme realizovali celkem sedm individuálních projektů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v několika regionech Plzeňského kraje, konkrétně se jednalo o Kralovicko, Nýřansko, Přešticko, Blovicko, Klatovsko, Sušicko a Horažďovicko. Hlavním cílem našeho počínání bylo zhodnotit situaci v sociální oblasti jednotlivě u každého z regionů, tj. jaké sociální služby tam […]

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

Na jaře loňského roku jsme hned v sedmi regionech Plzeňského kraje začali realizovat projekty zaměřené na komunitní plánování sociálních služeb, konkrétně se jedná o Blovicko, Horažďovicko, Klatovsko, Kralovicko, Nýřansko, Přešticko a Sušicko. Cílem těchto dvouletých projektů je zlepšovat kvalitu a dostupnost sociálních služeb určených lidem v těžkých životních situacích, třeba těm, kteří se dostali do dluhové spirály, […]

Víc než jen bydlení pokračuje

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců! A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně […]

Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku

Během realizace projektu jsme v Plzni poskytli šanci na slušné bydlení čtrnácti rodinám, což dohromady včetně dětí činí téměř šedesát osob. Dokázali jsme, že soukromý sektor může být funkčně zapojen do řešení jednoho z nejpalčivějších sociálních problémů dneška. Děkujeme všem majitelům a partnerům za spolupráci a těšíme se na další.

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky: zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Sušice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob, nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného […]

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikly následující kroky: zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Horažďovice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob, nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného […]

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikli následující kroky: zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Přeštice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob, nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného […]

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb na Klatovsku

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikli následující kroky: zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Klatovy a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob, natavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného […]

Sociální bydlení: Zkušenosti ze čtyř měst Plzeňského kraje

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958, financovaného z prostředků OPZ. Podrobnější informace o něm naleznete na http://plzenske-socialni-bydleni.cz/

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku

Po úvodním průzkumu jsme uspořádali cyklus besed u kulatého stolu, kam jsme pozvali nejen zástupce obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb, ale i veřejnost. Účastníci mohli diskutovat o tom, co v nabídce sociálních služeb nejvíce postrádají a co by změnili. Společně pak plánovali, jak do budoucna zajistit, aby sociální oblast mohla kvalitně reagovat na aktuální potřeby […]

Komunitní plánování sociálních služeb na Kralovicku

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky: zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Kralovice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob, nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného […]

Komunitní plánování sociálních služeb na Nýřansku

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky: zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Nýřany a podpořili tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob, nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního […]

Komunitní plánování sociálních služeb na Blovicku

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky: zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Blovice a podpořili tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob, nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního […]

Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi poskytovatelů sociálních služeb

   

Komunitní plánování sociálních služeb

Vždy se snažíme naplánovat rozvoj sociálních služeb tak, aby jejich nabídka odpovídala potřebám konkrétního regionu či obce. Mapujeme potřeby občanů v tíživých sociálních poměrech a hledáme mezery v poskytování sociálních služeb. Na základě těchto výzkumů pak společně diskutujeme o možnostech, jak nabídku rozšířit nebo doplnit, a navrhujeme konkrétní kroky ke kvalitnímu rozvoji sociálních služeb. Nabízíme […]

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku

Po úvodním průzkumu jsme uspořádali cyklus besed u kulatého stolu, kam jsme pozvali nejen zástupce obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ale i veřejnost. Účastníci mohli diskutovat o tom, co v nynější nabídce nejvíce postrádají a co by změnili. Společně pak plánovali, jak do budoucna zajistit, aby sociální oblast mohla kvalitně reagovat na aktuální potřeby […]

Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020–2023

Dokument byl v únoru 2020 schválen nejdříve radou a posléze i zastupitelstvem města a je dostupný na webu města. V únoru 2020 podalo město Ostrov přihlášku do soutěže Obec přátelská seniorům, která je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a po vyhodnocení se v rámci celé republiky umístilo na krásném 2. místě v kategorii […]

Koordinace naplňování plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na období 2020-2024

Během roku se uskutečnilo několik setkání, některá se díky probíhající pandemii COVID-19 přesunula i na začátek roku 2021. Na setkáních byla např. domluvena realizace aktivit pro neslyšící osoby, jako je zajištění klubovny pro setkávání v nově vybudovaném Komunitním centru Domažlice, ve které by mohlo probíhat také potřební IT vzdělávání. Dále byly probírány možnosti zaměstnávání osob […]

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku

Nejprve jsme zmapovali situaci v celé sociální oblasti. Zajímalo nás, s jakými problémy se potýkají obce a organizace poskytující sociální služby nebo například spolek sdružující rodiny s dospělými dětmi se zdravotním postižením a další. Po úvodním průzkumu aktuální sociální situace jsme uspořádali cyklus besed u kulatého stolu, kam jsme pozvali nejen zástupce obcí, poskytovatelů a […]

Zpracování Realizačního plánu pro rok 2019 v rámci plánování sociálních služeb na Klatovsku

Zpracování realizačního plánu předcházela 3 setkání pracovních skupin zaměřená na problematiku seniorů a osob se zdravotním postižením, dětí a rodin a ostatních osob ohrožených sociálním vyloučením. Na setkáních bylo projednáno naplňování aktuálního komunitního plánu a byly diskutovány aktuální nedostatky a problémy v oblasti zajištění služeb pro tyto cílové skupiny. Setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních […]

Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji

Dále vznikla koalice odborného partnerství, tvořená zástupci Plzeňského kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších expertů na problematiku bydlení. Následně jsme pro zapojená města vypracovali tyto strategické dokumenty: Návrh systému sociálního a prostupného bydlení na roky 2018–2023 a Návrh doporučení Plzeňskému kraji jako správci krajské sítě sociálních služeb. Na závěr projektu jsme získané zkušenosti a […]