TZ: Jaká bude doprava v Plzni za 10 let

18. 6. 2015

 

Tisková zpráva

 

Jaká bude doprava v Plzni za 10 let

Řekněte své k tomu, jakým směrem se bude doprava v Plzni rozvíjet.

 

V Plzni pokračuje zpracování Plánu udržitelné mobility města Plzně. V dubnu proběhl průzkum, který zjišťoval, jak by Plzeňané chtěli, aby se vyvíjela doprava v Plzni. Výstupy ukázaly, že většina by si přála, aby byla v budoucnu automobilová doprava předvedena na okruh města a centrum bylo od automobilová dopravy odlehčeno. 59% respondentů souhlasilo s tím, že parkování v širším centru města  centra by mělo být zpoplatněno různou sazbou podle lokality, 41% se zpoplatněním nesouhlasí. Více než 80% respondentů by uvítalo zlepšení podmínek pro pobyt v ulicích města a to i za cenu omezení individuální automobilové dopravy.

 

„Průzkum byl jedním ze způsobů, jakým mohli obsah Plánu ovlivnit obyvatelé města. Druhou příležitostí bude veřejné jednání“, řekla Pavla Dusíková z Centra pro komunitní práci a pokračuje „veřejné jednání proběhne 23.6. od 17.00 v hotelu Central. Na jednání budou představeny konkrétní projekty v dopravě připravené k realizaci v jednotlivých oblastech (automobilová doprava, MHD, parkování, pěší+cyklistika+veřejný prostor) a přítomní budou vybírat, které z nich jsou pro Plzeň nejpřínosnější.“ Veřejného jednání se může zúčastnit každý, je ale potřeba se zaregistrovat na www.prihlaska.cpkp.cz. Jedno podobné jednání určené pro odborníky v dopravě již proběhlo a na základě hodnocení projektů z obou těchto jednání budou vytvořeny tzv. balíčky opatření v dopravě, které se stanou základem Plánu udržitelné mobility Plzně.

------------------------------------------------

Informace o průzkumu

Do průzkumu, který kombinoval využití tazatelů na ulici a internetové dotazování, se zapojilo více než 1500 obyvatel Plzně.

 

Zjištění týkající se komunikační sítě a automobilové dopravy

Větší část respondentů uvedla, že v budoucnu by měla být automobilová doprava převedena na okruh města a mělo by dojít k odlehčení centra  (odpověď uvedlo 66% z celkového počtu respondentů). 22% respondentů je pro to, aby se rozvíjely silnice včetně propojení do centra města (automobilisté tuto variantu preferují více) a 12% respondentů nepovažuje za nutné navyšovat kapacitu komunikací, ale opravovat a udržovat stávající stav.

Celkově respondenti (73% z celkového počtu) rozhodně či spíše souhlasí s tím, že by měla být automobilová doprava v centru omezována za účelem zlepšení podmínek pro jiné druhy dopravy (MHD, chodci, cyklisté) a zvýšení kvality veřejného prostoru. 53% z těch co se nejčastěji dopravují autem s tímto nesouhlasí.

 

Zjištění týkající se parkování

Zpoplatnění parkování v širším centru města různou sazbou podle lokality podporuje 59% respondentů, 41% se zpoplatněním nesouhlasí (nesouhlas projevili výrazněji ti, co se dopravují po Plzni autem, nicméně i část z těch, kteří využívají nejčastěji k cestovaní kolo, MHD či chodí pěšky vyjadřovalo nesouhlas se zpoplatněním). Starším 31 let by zpoplatnění vadilo méně než mladším ročníkům.

 

Zjištění týkající se veřejné dopravy

V tom zda má město v následujících 10ti letech podporovat další rozvoj veřejné dopravy nejsou respondenti jednotní: 39% souhlasí s podporou veřejné dopravy jen v oblastech, které nezpůsobí omezení jiných druhů dopravy, 37% respondentů souhlasí s rozvojem veřejné dopravy i za cenu omezení, 24% respondentů pak vůbec nesouhlasí s podporou veřejné dopravy v následujících 10ti letech.

Za nejdůležitější pro zlepšení kvality veřejné dopravy považuje přibližně 80% respondentů zlepšení integrace dopravy mezi MHD, vlaky a autobusy a zvýhodnění jízdného. Ti, co jezdí nejčastěji MHD, by stejně jako výhodné jízdné uvítali i zrychlení veřejné dopravy při průjezdu městem.

 

Zjištění týkající se chůze, cyklistiky a veřejného prostoru

Většina respondentů (70-80%) by spíše či rozhodně uvítala zlepšení podmínek pro pobyt v ulicích města, pro pohyb chodců v ulicích i pro cyklisty i za cenu omezení individuální automobilové dopravy. Rozhodně s tímto souhlasí především v ohledu se zlepšením podmínek pro pobyt v ulicích města (lavičky, zeleň…). Při úpravách pro chodce či cyklisty není podpora tak silná.  

 

Další výstupy z průzkumu jsou k dispozici u:

Pavly Dusíkové, CpKP, tel: 774 497 871, e-mail: pavla.dusikova@cpkp.cz,

Nebo na www.mobilita-plzen.cz/dotaznik

 

Plán udržitelné mobility

Plán udržitelné mobility Plzně bude soubor aktivit a projektů, které budou v příštích 10 letech v oblasti dopravy realizovány. Jeho cílem je zajistit udržitelný dopravní systém. Bude se zabývat všemi druhy dopravy od pěší či cyklistické, MHD až k individuální automobilové. Podobné plány se zpracovávají také v Ostravě, Brně a dalších velkých městech v ČR.

 

Cílem plzeňského plánu mobility je jednak zajistit dostupnost dopravy všem a zlepšit její bezpečnost, ale také snížit dopravou produkované znečištění a zatraktivnit a zlepšit kvalitu městského prostředí. Plán mobility města Plzně zpracovává Útvar koordinace evropských projektů společně s Útvarem koncepce a rozvoje, Správou veřejného statku a Plzeňskými městskými dopravními podniky.

 

Doprava týká úplně každého v Plzni, proto je potřeba, aby měl možnost se do diskuse a návrhů opatření zapojit každý. V současné době probíhají jednání a diskuse s odborníky z řad městských organizací a institucí a zároveň mají možnost se do příprav a jednání zapojit všichni občané. Každý kdo má zájem se dozvědět více o tom, jak se do procesu zapojit, se také může obrátit na Pavlu Dusíkovou, CpKP západní Čechy, (tel. 377329558, e-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz).

 

Zapojení občanů je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Informace pro novináře:

 

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategickým dokumentem, který po dobu své platnosti (10 let), bude předurčovat investiční i neinvestiční opatření v dopravní obslužnosti Plzně. PUMP je také důležitým podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020.

 

Zapojené organizace

Do projektu jsou přímo zapojeny městské instituce a společnosti soustředěné na oblast dopravy (ÚKEP, SVS, ÚKR, PMDP), které tvoří pracovní a řídící skupinu. Další partneři (SŽDC, SÚS, Plzeňský kraj, POVED, Svaz měst a obcí Plzeňského kraje, starostové obcí a městských obvodů a další zainteresované organizace ze strany města) jsou zapojeni prostřednictvím 4 workshopů. Veřejnost má možnost se zapojit prostřednictvím průzkumu a webového dotazníku na www.mobilita-plzen.cz. Koordinaci přípravy PUMP zajišťuje tým konzultantů Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. a Grant Thornton Advisory s.r.o., CpKP zajišťuje aktivity na zapojení občanů.

 

Harmonogram

Harmonogram PUMP předpokládá dobu přípravy projektu 18 měsíců, počínaje dubnem 2014 a konče říjnem 2015. V současné době probíhá Vytvoření Zásobníku projektů a hodnocení projektů

Na podzim se bude zpracovávat harmonogram realizace, rozpočtet, stanovení odpovědností a financování.

 

Další informace o projektu:

Ing. Daniel Šesták, MottMac Donald,s.r.o. +420 725 731 106, daniel.sestak@mottmac.com

Ing. Irena Vostracká, ředitelka, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o., tel: 378 035 000
Ing. Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství, Správa veřejného statku města Plzně, p.o. tel.:378 037 165

Ing. Jiří Kohout, Ph.D, PMDP, tel: +420 602 281 885

Pavla Dusíková, MSc, Centrum pro komunitní práci, tel: 774497871, pavla.dusikova@cpkp.cz

 

 

 

 

 

 

   partneři: